Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1957/15.12.2003 г.№2263-ДС/28.11.03 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Васил Левски " №22, кв. 46, урегулиран имот V - За обществено обслужване, част от имот пл. №814Поземлен имот с площ 550 кв.м. и попадащата в него 1/2 ид. част от Административна сграда - масивна, двуетажна, цялата с застроена площ 241 кв.м. и разгъната застроена площ 482 кв.м., построена 1961 г. НУГ - София към МЗГ; РУГ - Русе; Държавна дивечовъдна станция " Каракуз " със седалище гр. Дулово   
АЧДС №1958/15.12.2003 г.№2263-ДС/28.11.03 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Васил Левски " №22, кв. 46, урегулиран имот VI - За обществено обслужване, част от имот пл. №814Поземлен имот с площ 922 кв.м. и попадащата в него сграда: Клуб с гаражи - масивна, двуетажна, цялата с застроена площ 116 кв.м. и разгъната застроена площ 221 кв.м., построена 1971 г. НУГ - София към МЗГ; РУГ - Русе; Държавна дивечовъдна станция " Каракуз " със седалище гр. Дулово   
АЧДС №1959/15.12.2003 г.№2263-ДС/28.11.03 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Помпата ", отдел 42 - В по лесоустройствен проект, утвърден 1995 г.Ловна база " Зли дол ", състояща се от: 1. Работническо жилище №7 - едноетажна полумасивна сграда, застр. площ 84 кв.м., постр. 1975 г.; 2. Навес със стая за пазач - едноетажна полумасивна сграда, застр. площ 248,90 кв.м.; 3. Конюшня - едноетажна, полумасивна сграда, застр. площ 180 кв.м., постр. 1968 г.; 4. Кош за царевица - едноетажна, паянтова сграда, застр. площ 100 кв.м., постр. 1968 г.; 5. Кошове за царевица - едноетажна, паянтова сграда, застр. площ 220 кв.м., постр. 1968 г., разположени върху терен /площ 17 дка/ от Държавен горски фонд НУГ - София към МЗГ; РУГ - Русе; Държавна дивечовъдна станция " Каракуз " със седалище гр. Дулово   
АЧДС №1960/15.12.2003 г.АЧДС №1960/15.12.2003 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. " Шуменско шосе ", №40, кв. 36, УПИ XXVI - новообразуванПоземлен имот - урегулиран с обща площ 321 кв.м., от които 137 кв.м. са застроени с масивна сграда (собственост на собственост на СНЦ '' Ловно-рибарско дружество " гр. Дулово съгласно Договор за покупко - продажба от 08.01.2003 г.) Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №ДС-311/20.04.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1963/14.01.2004 г.№65/09.01.2004 г.Землището на гр. Силистра, имот №000103 от ДГФ, местност " Цепигова могила ", отд. 56, подотд. "Т" /1,359 дка/ и подотд. "11" /0,293 дка/, съгл. лесоустр. план. Имотът е образуван от имот №000100Дворно място с площ 1652 кв.м. - прилежащ терен към " Хотел - ресторант " - масивна двуетажна сграда със застр. площ 676 кв.м., собственост на Ю.Л. НУГ Министерство на земеделието и горите - основание: чл. 20 от ЗГ   
АЧДС №1964/19.01.2004 г.№108/14.01.2004 г.Землището на гр. Силистра, имот №000110, залесена територия, местност " Цепигова могила ", отд. 56, подотд. "с" с площ 96 кв.м. и подотд. ''т'' с площ 1174 дка, съгл. лесоустр. план. Имотът е образуван от имот №000100Дворно място с площ 1269 кв.м. - прилежащ терен към хижа " Памук - кулак " - масивна двуетажна постройка със застр. площ 242 кв.м., собственост на Ф.Л. НУГ Министерство на земеделието и горите - основание: чл. 20 от ЗГ