Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1651/08.11.2002 г.2270/07.11.2002 г.гр. Силистра, ул. " Симеон Велики " №50, кв. 14-а, парцел I, пл. №3926Административна сграда " Банка ДСК " АД, Районен клон Силистра - масивна четириетажна сграда със сутерен; застроена площ 1296 кв. м. и следното разпределение : - сутерен - трезор, архив, котелно, агрегатно помещение; - I етаж - оперативен салон и стаи; - II етаж - оперативен салон и стаи; - III етаж - оперативен салон и стаи; - IV етаж - зала, машинно помещение, закрита тераса, санитарен възел; Сградата е построена 1961 г.; извършена реконструкция и преустройство през 1997 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество Банка ДСК АД, София, Районен клон Силистра. Забележки: Продължение от група 3: - Гаражи - масивна постройка, залепена до южната страна на административната сграда; състои се от 2 гаражни клетки с 3 бр. паркоместа със застроена площ 56 кв.м.; Построена 1994 г. Върху парцела е учредено възмездно право на строеж
АЧДС №1652/11.11.2002 г.2270/07.11.2002 г.гр. Силистра, ул. "Петър Бояджиев", кв. 1, парцел V - за завод " Оргтехника "Масивна едноетажна сграда - Филиал на банка ДСК АД, "Оргтехника" - Силистра; Застроена площ 84 кв.м.; Построена 1974 год.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество Банка ДСК АД, София, Районен клон Силистра
АЧДС №1653/12.11.2002 г.2270/07.11.2002 г.гр. Силистра, ул. "Тутракан", кв. 6, пар. XIV - в двора на ТПК " Мебел "Масивна едноетажна сграда - Филиал на Банка ДСК " Хром " със застроена площ 150 кв.м.; Построена 1974 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество Банка ДСК АД, София, Районен клон Силистра
АЧДС №1654/12.11.2002 г.2270/07.11.2002 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, квартал 56 а, парцел VI - Заповед №83/09.09.1996 г. на кмета на общ. Алфатар за регулационно изменениеФилиал на банка ДСК - част от многофункционална сграда, масивна, двуетажна, състояща се от три корпуса с обща застроена площ 434 кв.м. и РЗП 863 кв.м. на II - ия етаж на корпус №2, както и ОПС върху тази площ. Сградата е построена 1988 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество Банка ДСК АД, София, Районен клон Силистра
АЧДС №1655/12.11.2002 г.2171/22.10.2002 г.землището на с. Сокол, общ. Главиница, местност " Опитите " имот № 015115 / образуван от имот № 004078 /Поземлен имот с площ 2776 кв.м., представляващ терен от стопански двор. В имота е построена една сграда. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1656/12.11.2002 г.1953/23.09.2002 г.землището на с. Паисиево,общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот №120066 по плана за земеразделяне / образуван от имот № 120050 /Поземлен имот с площ 579 кв.м., представляващ свободен терен от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ