Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1837/21.05.2003 г.АЧДС №1837/21.05.2003 г.с. Айдемир, общ. Силистра, компл. " Деленки - юг ", кв. 2, парцел III, упи №350Общежитие - масивна пет-етажна сграда и сутерен, хотелски тип застрояване със застроена площ 866 кв.м. - капацитет 345 легла; РЗП от 4480,32 кв.м.; Застроен обем 12955 куб.м.; Построена 1975 г. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със Заповед №РД-496-ДС/22.12.2004 г. Имотът е отписан със Заповед №РД-496-ДС/22.12.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра от регистъра за д-вни имоти.
АЧДС №1838/02.06.2003 г.АЧДС №1838/02.06.2003 г.с.Ламбриново, общ. Силистра, кв.16, упи IX, пл. №197Поземлен имот с площ 970 кв.м., отреден за " Ветеринарна лечебница " и построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 60 кв.м. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан от актовите книги за д-вна собственост със Заповед №РД-485-ДС/15.12.04 г. на Обл, управител
АЧДС №1839/09.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Силистра, кв. 140, парцел III - отреден за ТПКИ " Добружанка ", съгласно ИР, одобрен със заповед 465/25.06.1998 год.Поземлен имот, представляващ терен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Инвалид " със застроена площ 42 кв.м., построен през 1967 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1840/09.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Силистра, кв. 31, парцел II - отреден за ОЖС, кад. №2918, съгласно ИР, одобрен със заповед №1382/26.11.2002 год.Поземлен имот, представляващ терен с площ 48 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Плевен " със застроена площ 48 кв.м., построен през 1983 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1843/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Хр. Михайлов ", кв. 1, парцел I, съгласно ЧИР, одобрено със Заповед №637/29.10.1997 г. / отреден за ПТГ " В. Комаров " / Поземлен имот, представляващ терен с площ 42 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Георги Дамянов " със застроена площ 42 кв.м., построен през 1971 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1841/09.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Силистра, кв. 31, парцел II - отреден за ОЖС, кад. №2918, съгласно ПУП, одобрен със заповед №КР 14-03-19/28.02.1984 год.Поземлен имот, представляващ терен с площ 48 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Богдан Хмелницки " със застроена площ 48 кв.м., построен през 1985 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра