Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1751/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот № 122011Поземлен имот с площ 1799 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1752/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот № 122014Поземлен имот с площ 2003 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №697, акт 181, том II, н.д 407
АЧДС №1753/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот № 122019Поземлен имот с площ 2266 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №698, акт 182, том II, н.д 408
АЧДС №1754/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138010 / образуван от имот 000138 /Поземлен имот с площ 2033 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Допълнение към графа 10: Извършена е замяна чрез ОД " ЗГ " Силистра, съгласно Договор за замяна на недв. имот №ОД-017-046/17.11.2003 г. - придобит имот №004048 в землището на с. Яребица, общ. Дулово. Имота по точка 3 се отписва на със Заповед №233-РД/01.12.2003 г. на Обл управител на Област Силистра.
АЧДС №1755/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138015 / образуван от имот 000138 /Поземлен имот с площ 6897 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Допълнение към графа 10: Извършена е замяна чрез ОД " ЗГ " Силистра, съгласно Договор за замяна на недв. имот №ОД-017-046/17.11.2003 г. - придобит имот №004048 в землището на с. Яребица, общ. Дулово. Имота по точка 3 се отписва на със Заповед №233-РД/01.12.2003 г. на Обл управител на Област Силистра.
АЧДС №1756/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Средище, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор ", имот №205045 / образуван от имот №205043 /Поземлен имот с площ 9739 кв.м., представляващ прилежаща земя / трета категория / към обект " Ремонтна работилница, метален навес, караулно " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ