Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
14/24.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 5, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 1145 кв.м. към обект "Силажовместилище" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
15/24.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 4, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 8 260 кв.м. към обект "Овцеферма" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
16/24.03.1999148 / 05.03.1999с. Преславци, общ. Тутракан, масив 4, парцел 3, местност "Овцеферма"Прилежащ терен с площ 9 059 кв.м. към обект "Овцеферма" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
18/22.04.19990453/02.02.1999гр. Силистра, кв. 143, ул. "Добрич" № 62Трети етаж от масивна триетажна сграда, състояща се от 9 стаи, складово помещение и тоалетна със ЗП 183 кв.м. и 28,5% ид. части от общите части на сградата.  Управление "Държавна автомобилна инспекция" към Министерство на транспорта - Регионален отдел Силистра  Със Заповед № 181/16.05.2001 г. на Областен управител, на основание чл. 17 от ЗДС, във връзка с чл.13 от ППЗДС, Договор за безвъзмездно предоставяне право на управление върху имота и Анекс от 03.12.2002 г. към него, на част от имот за нуждите на ДА "Гражданска защита - Силистра", представляващ трети етаж от сградата, ЗП 183 кв.м. и 28% ид. части от общите части на сградата
19/26.04.199948/21.04.1999гр. Тутракан, кв.1, п. IОбект "Цех Конопен", представляващ терен от 45 360 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Сграда - масивна едноетажна със ЗП 649 кв.м.; 2. Навес - метален със ЗП 169 кв.м.; 3. Паракотелна централа - стоманобет. сглоб. констр. със ЗП 375 кв.м. и РЗП 451 кв.м.; 4. Производствено помещение - стоманоб. сглоб. констр. със ЗП 1185 кв.м.; 5.Склад - метална едноетажна сграда със ЗП 720 кв.м.; 6. Метален навес 1 - едноетажно хале със ЗП 720 кв.ч.; 7. Метален навес 2 - едноетажно хале със ЗП 720 кв.м.; 8. Тоалетна - ЗП 18 кв.м.; 9.Помпена станция - масивна едноетажна сграда със ЗП 18 кв.м.; 11. Склад готова продукция - масивна двуетажна сграда със ЗП 626 кв.м.; 12. Автокантар - масивна сграда на 1 1/2 етажа със ЗП 118 кв.м. и РЗП 162 кв.м.; 13. Сушилня - масивна едноетажна сграда със ЗП 922 кв.м.; 14.Склад за петролни продукти - масивна едноетажна сграда със ЗП 9 кв.м.; 15. Магазин - масивна едноетажна сграда със ЗП 56 кв.м.     
20/29.04.199920/29.04.1999гр. Тутракан, кв. 43, парцел ХII-595Държавно дворно място с площ 298 кв.м. Областен управител Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 55/31.05.1999 г. на Областен управител