Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1384/17.10.2001г.1504/16.10.2001 г.с. Белица, община Тутракан, местност "Антимовски блок", имот № 102042 по плана за земеразделяне поземлен имот, представляващ свободен терен / трета категория / с площ 1390 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1385/26.10.2001г.АЧДС №1385/26.10.2001г.гр. Силистра, промишлена зона "Запад", кв.1 , парцел VIII, пл. №5 , отреден за "Водно стопанство"поземлен имот, представляващ застроен терен с площ 8130 кв.м. Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС №2/02.01.02 г.Сградите, построени върху терена са собственост на "Водно строителство - Силистра" АД, гр. Силистра - придобити по реда на ЗППДОбП. Имотът е отписан от актовите книги със зап. №2/02.01.02 г. на Областен управител - Силистра
АЧДС №1386/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042016поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 1617 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1387/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042017поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 3 746 кв.м., върху който е разположен обект "Силажовместилище"  Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1388/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042018поземлен имот, представляващ терен / пета категория / с площ 1056 кв.м., върху който е разположен обект "Телчарник 2" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1389/26.10.2001г.1563/24.10.2001 г.землище - с.Вокил, община Дулово, имот № 042021поземлен имот, представляващ свободен терен / пета категория / с площ 4 619 кв.м. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ