Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1699/21.01.2003 г.№ЗС-137/22.03.2001 г.гр. Силистра, ул. "Капитан Кръстев", бл. 32, вх. Б, ет. 1Самостоятелен обект в осем-етажна сграда, представляващ апартамент 1, състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения със застроена площ от 66,82 кв.м. с принадлежащо избено помещение № 28 с полезна площ 3,26 кв.м., заедно с 1,92 % ид.ч. от общите части на сградата и от правото на стоеж върху държавна земя. Сградата е построена 1977 год.; Технология на изпълнение - "ЕК". Изпълнителна агенция " Управление на частната държавна собственост на Министерството на отбраната", отдел "Недвижими имоти" - Шумен  Съставен е нов АДС №3464/16.06.2011 г.
АЧДС №1700/28.01.2003 г.№131-ДС-01/23.01.03 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Над орехите", имот №115083 / образуван от имот №115046 по плана за земеразделяне /Поземлен имот с площ 9078 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Склад за зърнени храни, гараж за автомобили " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1701/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 142, парцел IV - 1058Поземлен имот с площ 11560 кв.м., представляващ прилежащ терен към обекти " Зърноплощадка със сушилни", " Агрегатно ", и " Команден пулт " от стопански двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1702/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 142, парцел IV - 1058Поземлен имот с площ 881 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Кантар " от стопански двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1703/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 142, парцел IV - 1058Поземлен имот с площ 684 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Лаборатория " от стопански двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1704/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 142, парцел IV - 1058Поземлен имот с площ 673 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Противопожарен водоем" от стопанския двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ