Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1849/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.с. Гарван, общ. Ситово, кв. 40, пар. IПоземлен имот, представляващ терен с площ 6 кв.м. и построения върху него трафопост 1 със застроена площ 6 кв.м., построен през 1958 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1850/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 13, парцел VIII, пл. 1145Урегулиран поземлен имот, представляващ терен с площ 968 кв.м., върху който е построена Административна сграда - масивна едноетажна сграда със застроена площ 206 кв.м.; Построена 1958 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1851/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.Извън регулационните граници на с. Черногор, общ. ГлавиницаПоземлен имот, представляващ терен с площ 6 кв.м. и построения върху него Трафопост със застроена площ 6 кв.м., построен през 1965 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1852/16.06.2003 г.№432-ДС/21.03.03 г.Землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност " Чатал Кулак ", имот №050148Поземлен имот с площ 13647 кв.м. от Държавен поземлен фонд и построените в него сгради: 1. Свинарник - масивна сграда, едноет., застроена площ 194 кв.м., построена 1988 г.; 2. Битова сграда - масивна, едноет., застр. площ 79 кв.м., построена 1988 г.; 3. Пилчарник - масивна сграда, едноет., застр. площ 315 кв.м., построена 1984 г.; 4. Пилчарник - масивна сграда, едноет., застр. площ 230 кв.м., построена 1942 г.; 5. Стоп. сграда /малки прасета / - масивна, едноет., застр. площ 194 кв.м., постр. 1982 г.; 6. Стоп. сграда / свине-майки / - масивна, едноет., застр. площ 217 кв.м., постр. 1942 г.; 7. Ветеринарен пункт - масивна, едноет., застр. площ 24 кв.м., постр. 1988 г.; 8. Оранжерия - тръбна конструкция, застроена площ 450,50 кв.м., построена 1988 г. Сгради - Областен управител на обл. Силистра, земя - Министъра на земеделието и горите  Със Заповед №РД-284-ДС/12.03.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра имота е отписан. Продължение от графа №9 / предоставени права върху имота / - На основание чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ, във връзка §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ и съгласно писмо вх. №РД-08-459/06.10.2010 г. от Георги Иванов - Директор на ОД " Земеделие " Силистра, в графа №9 вместо написаното: земя - Министъра на земеделието и горите да се чете: земя - Областен управител на обл. Силистра. Съставен е нов АДС №3862/28.10.2016 г.
АЧДС №1853/17.06.2003 г.№1071-ДС/26.05.2003 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, квартал 3, парцел II - за промишлено-складова дейност , съгласно плана на гр. Алфатар, одобрен със Заповед №122/14.03.1979 г.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободна от застрояване земя с площ 7400 кв.м.    Имотът е включен в капитала на " Силистра филм " ЕООД в ликвидация
АЧДС №1854/17.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.Землището на с. Правда, местност " Заград " - стопански двор / овцеферма /, имот №1Трафипост " Заград " - масивна постройка със застроена площ 6,0 кв.м.; Построен 1966 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра