Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 234/29.10.1999 г.1338/22.10.1999 г.с.Искра, общ. Ситово, стопански двор, имот № 922Прилежащ терен с площ 4897 кв.м. към обект "Бензиностанция".нямаМинистерство на земеделието, горите и аграрната реформа   
АЧДС № 246/01.12.1999 г.№ 246/01.12.1999 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, промишлена зона Изток, пл. № 262Обект " Ремонтна работилница", представляващ: 1. Цех " Ширпотреба " - масивна едноетажна сграда със застроена площ от 225 кв.м. ; построена 1982 г.; 2. Навес - ремонтна работилница- на един етаж ; метална конструкция ; застроена площ от 110 кв.м.; построен 1980 г.; 3.Ремонтна работилница - масивна , едноетажна сграда; застроена площ от 377 кв.м.; построена 1970 г.; 4. Склад за резервни части - масивна, едноетажна сграда; застроена площ от 406 кв.м.; построена 1976 г.; 5. Асфалтова площадка с площ от 2660 кв.м.; изградена 1978 г.; 6. Прилежащ терен - застроена и незастроена площ - 5328 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра, на основание чл. 17а от ЗППЗОБП И §15а от ПЗР на ЗППДОБП
АЧДС № 247/06.12.1999 г.728/23.06.1999 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Добрич" № 55, кв. 39, п. ІV, пл. № 33431. Административна сграда - масивна, двуетажна - втори етаж с площ 227 кв.м., заедно с 1/2 ид.част от сутерена, от тавана и от общите части на сградата; година на построяване 1940; 2. Административно - битова сграда - масивна, двуетажна със застоена площ 236 кв.м., разгъната застроена площ 425 кв.м., включваща канцеларии и складови помещения; година на построяване 1969; 3. Терен -3235 кв.м. от дворното място / цялото с площ 4350 кв.м./няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра, на основание чл. 17а от ЗППЗОБП И §15а от ПЗР на ЗППДОБП
АЧДС № 248/06.12.1999 г.728/23.06.1999 г.гр. Дулово, промишлена зона юг, кв.5, парцел VІ, пл. № 32Площадка " Дървопласмент ", включваща: - Сграда канцелария - масивна, едноетажна със застроена площ 50 кв.м., построена 1968 г.; - Сграда кантар - масивна, едноетажна със застроена площ 30 кв.м.; построена 1968 г.; - Прележащ терен от 9600 кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра, на основание чл. 17а от ЗППЗОБП И §15а от ПЗР на ЗППДОБП
АЧДС № 249/06.12.1999 г.728/23.06.1999 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 47, част от парцел ХХVІІІОбект "Ремонтна работилница", състоящ се от : 1. Стопанска сграда - на един етаж със ЗП = 414 кв.м., от които 326 кв.м. -масивна конструкция и 88 кв.м. - паянтова конструкция, постр. 1972 г.; 2. Ремонтна работилница / стара/ - масивна, едноетажна сграда със ЗП = 130 кв.м., постр.1972 г.; 3.Ремонтна работилница / нова / - масивна, едноетажна сграда със ЗП = 224 кв.м., постр. 1978 г.; 4. Склад ГСМ - масивна , едноетажна страда със ЗП = 50 кв.м., постр.1972 г.; 5. Метално хале - автом.- едноетажна сграда, метална канструкция , ЗП = 517 кв.м., постр. 1985 г.; 6. Стая за пазачи - масивна, едноетажна сграда със ЗП = 16 кв.м., постр. 1972 г.; 7. Прилежащ терен - 9864 кв.м. или 93,5 % ид.части от дворното място / цялото с площ 10 550 кв.м./няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра, на основание чл. 17а от ЗППЗОБП И §15а от ПЗР на ЗППДОБП
АЧДС № 251/09.12.1999 г.728/23.06.1999 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Васил Левски" №22, кв.46, парцел І, пл. № 814- Административна сграда - масивна, двуетажна със застроена площ 241 кв.м., построена 1961 г.- 1/2 ид.част от нея, равняваща се на 241 кв.м.; - Клуб с гаражи - масивна, двуетажна сграда, застроена площ 116 кв.м. , разгъната застроена площ 221 кв.м., построена 1971 г.; - Прилежащ терен - 1472 кв.м. или 65,72% ид.части от дворното място /цялото с площ 2240/ кв.м.няма   Имотът е включен в капитала на "Дръстърлес" ЕАД - Силистра, на основание чл. 17а от ЗППЗОБП И §15а от ПЗР на ЗППДОБП. За имота има съставени нови АДС № 1957 И № 1958/15.12.2003 г.