Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1687/14.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, парцел № 15 от кад. № 1 / по плана на стопански двор /Поземлен имот с площ 7863 кв.м., представляващ прилежащ терен / четвърта категория / към обект " Преустройство обор в стол " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1688/14.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, парцел № 114 от кад. № 1 / по плана на стопански двор /Поземлен имот с площ 438 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / към обект " Будка / кол. кантар 15 т. и стая РМЦ " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1689/14.01.2003 г.2483/09.12.02 г.землището на с. Смилец, общ. Силистра, имот №053032 / образуван от имот №016032 по плана за земеразделяне /Поземлен имот, представляващ терен с площ от 16 599 кв.м., върху който са разположени обекти от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Целия имот е отписан със Заповед № РД-71/26.03.03 г. на Областен управител на обл. Силистра.
АЧДС №1690/14.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Сребърна, общ. Силистра, имот № 1026 / масив №1, парцел №26 по плана на стопански двор /Поземлен имот с площ 2521 кв.м., представляващ терен / пета категория / от стопански двор, върху който е разположен обект " Склад за смески ". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1691/14.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Полковник Ламбриново, общ. Силистра, имот № 000550, / по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 21 424 кв.м., представляващ прилежащ територия от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1692/15.01.2003 г.2483/09.12.02 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност " Над орехите ", имот № 115029 / по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 3191 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към сграда " Краварник " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ