Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1476/31.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра, кв. 27, парцел II - 229 по плана на селото от 1985 г.Производствено - техническа част от масивна двуетажна сграда / застроена площ 220 кв.м./, построена 1977 г., а именно: - Сутерен 19 кв.м., състоящ се от две стаи - АБ и кабелно; - Първи етаж 110 кв.м., състоящ се от четири стаи / АТЦ, ГР, РУ, монтьори / и прилежащите им общи части.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1477/04.02.2002г.1782/26.09.01 г.гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. Добрич № 62, в кв. 143 по плана на градаПроизводствено - техническа част от масивна триетажна сграда, построена през 1985 г. представляваща : - Сутерен - четири помещения и коридор с площ 93 кв.м.; Първи етаж, състоящи се от четири стаи, сервизно помещение и коридор, със застроена площ 183 кв.м.; Втори етаж - седем стаи, серв. помещение и коридор с застр. площ 183 кв.м.; 71,5 % идеални части от общите части на сградата.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1478/05.02.2002г.174/25.01.02 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, пром. зона "Изток", кв. 2, парцел V, пл. № 6474 и 6475Складова база, включваща: 1. Терен от 3000 кв.м. - ид. част от целия с площ 6460 кв.м. 2. Част от масивна едноетажна сграда - 76,67 % ид.ч. от сградата, равни на застроената площ от 690 кв.м., построена през 1980 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1480/06.02.2002г.1782/26.09.01 г.гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. 12 а, парцел III, пл. 4014Сграда "Радиотранслационен възел" - застроена площ 224 кв.м., състояща се от сутерен , партер и два етажа , масивна конструкция, построена 1962 г., реконструкция и реставрация 1995 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1481/07.02.2002г.1782/26.09.01 г.гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, пл. "Свобода" № 3, кв. 1, парцел VIII, пл. № 778Производствено техническа сграда - 84, 02 % ид. част от масивна сграда, на три етажа и сутерен, с обща застроена площ 625 кв.м., построена 1966 г., реконструкция 1996 г., представляваща: - Сутерен от 665 кв.м. - ТЗУ, кабелно, стол, ПРУ; - Първи етаж от 422 кв.м. - паричен салон, тел. каб., фоайе, СМТ; - Втори етаж от 422 кв.м. - телет. зала, ЗИК, АТД, телекс сервиз; - Трети етаж от 625 кв.м. - ВЧУ, АДТ, ТТтабло, телеграф. зала, заедно със съотв. ид. части от общите.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1482/08.02.2002г.1782/26.09.01 г.гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, ул. "Цар Шишман" №3 , кв. 1, парцел VIIIЧаст от производствено техническа сграда - масивна, триетажна с два сутерена, / застр. площ 1125 кв.м., бруто площ 4589 кв.м. /, построена 1995 г., представляваща: Втори сутерен - площ 282 кв.м. /зали за тихи игри/ ; Първи сутерен - площ 1123 кв.м. / котелно, ТИ, работилница, АБ, кабелно, склад/ ; Първи етаж - площ 144 кв.м. /трафопост, табло НН, вход, стълбище, фоайе/; Втори етаж - площ 1031 кв.м. / канцеларии, технологични помещения/ ; Трети етаж - площ 1031 кв.м. / канцеларии, технологични помещения/.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП