Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1825/20.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.Землището на с. Искра, общ. Ситово, местност " Айвалъка ", имот № 051921Поземлен имот с площ 1833 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4422, том VII, стр. 87, ПК 39551, Дело №1430
АЧДС №1826/20.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, парцел №49, кадастрален № 4Поземлен имот с площ 30861 кв.м., представляващ свободен парцел към от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №699, акт 183, том II, н.д 409
АЧДС №1827/20.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, парцел №412, кадастрален № 4Поземлен имот с площ 768 кв.м., представляващ свободен парцел от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №700, акт 184, том II, н.д 410
АЧДС №1828/20.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182411Поземлен имот с площ 1093 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Склад за зърнени храни " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №701, акт 185, том II, н.д 411
АЧДС №1829/20.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182451Поземлен имот с площ 994 кв.м., представляващ терен към обект " Навес камъшит / склад с друго предназначение / " от стопански двор Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №702, акт 186, том II, н.д 412
АЧДС №1830/20.05.2003 г.№979-ДС/14.05.2003 г.Землището на с. Секулово, общ. Дулово, местност " Край село ", имот № 182047Поземлен имот с площ 5791 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Склад за ГСМ / бензиностанция / " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ