Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1585/23.04.2002850/22.04.2002 г.гр. Силистра, ул. "Кълъраш" № 3. жил. блок " Дружба ", вх. Б, ет. 3, ап. № 31 Апартамент със застроена площ 70,97 кв.м., състоящ се от 1 стая, дневна, кухня и сервизни помещения, заедно с избено помещение № 8 с полезна площ 3,53 кв.м., както и 1,050 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Жилището се намира в осем-етажен жилищен блок " Дружба ", построен по технологията ЕПЖС през 1980 г. Министерството на вътрешните работи Дирекция " Материално-техническо осигуряване и социално обслужване"   
АЧДС №1586/23.04.2002864/23.04.2002 г.гр. Силистра, кв. 20., пар. I, пл. сним. № 3715, съгласно ЧИЗР, одобрено със заповед № 618/15.10.97 г., ул. " Добруджа ", жил. блок " Кристал "Част от партерния етаж на четири-етажен жилищен блок със застроена площ 209,45 кв.м., включваща следните помещения: входно антре; склад - 4 бр.; офис - 4 бр.; магазин; работилница; коридор и сервизно помещение; сутерен с полезна площ 22,45 кв.м. (застр. площ 25,17 кв.м.), преустроен в котелно помещение, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж върху терена.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Микропроцесорни системи " ЕАД в ликвидация гр. Правец; Основание: чл. 17 "а" от ЗППДОбП и § 15 "а" от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1587/17.05.2002981/16.05.02 г.землището на с. Смилец, общ. Силистра, имот № 053033поземлен имот с площ 9033 кв.м., представляващ прилежащ терен на обект " Родилно" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед № 136/30.05.05 г. на Областен управител на област Силистра.
АЧДС №1588/17.05.2002981/16.05.02 г.землището на с.Вокил, община Дулово, имот № 042027поземлен имот с площ 9033 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / на обект " ГСМ " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1589/17.05.2002981/16.05.02 г.с. Вокил, общ. Дулово, обл. Силистра, кв. 10, парцел X - "Селкооп"Урегулиран поземлен имот с площ 4080 кв.м., представляващ прилежащ терен към обекти " Фурна ", "Сладкарница", " Млекопункт " и " Магазин ". Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със заповед № РД-22-258 от 17.07.2007г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на ПК " Стефан Караджа " с. Окорш, обл. Дулово.
АЧДС №1590/17.05.2002981/16.05.02 г.Землището на с. Гарван, общ. Ситово, обл. Силистра, местност " Полето ", имот № 099085поземлен имот с площ 66283 кв.м., представляващ територия / трета категория / на Стопански двор Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ