Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1787/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052017 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 1911 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4431, том VII, стр. 96, ПК 39551, Дело №1439
АЧДС №1788/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052018 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 1141 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4429, том VII, стр. 94, ПК 39551, Дело №1437
АЧДС №1789/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052019 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 2489 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4432, том VII, стр. 97, ПК 39551, Дело №1440
АЧДС №1790/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052110 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 2655 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1791/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052111 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 3249 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1792/20.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.Землището на с. Брадвари, общ. Силистра, местност " Алфатарски път ", имот № 052134 / образуван от имот №001002 по плана за земеразделяне / Поземлен имот с площ 322 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4433, том VII, стр. 98, ПК 39551, Дело №1411