Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1941/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 46, урегулиран имот VУрегулиран поземлен имот с обща площ 1941 кв.м., в който е разположена сграда " Коларожелезарска работилница ". Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1942/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 48, урегулиран имот IVСвободен поземлен имот - урегулиран с площ 5342 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1943/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 48, урегулиран имот VПоземлен имот - урегулиран с обща площ 1010,20 кв.м. към обект " Навес-администрация "  Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1944/28.10.2003 г.№2228-ДС/23.10.2003 г.с. Правда, общ. Дулово, стопански двор - бригаден стан, кв. 49, урегулиран имот IVПоземлен имот - урегулиран с обща площ 1632,60 кв.м. към обект " Хамбар "  Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1949/02.12.2003 г.№785/27.11.2003 г.Землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност " Чатал Кулак ", отдел 55, подотд. 15 от лесоустройствения план на землището, имот №000135. Имотът е получен чрез разделяне на имот №000131Дворно място с площ 4082 кв.м. - прилежаща площ към двуетажна масивна сграда и гараж, собственост на търговско дружество НУГ към МЗГ Държавно лесничейство - Силистра - основание: чл. 20 от ЗГ   
АЧДС №1950/02.12.2003 г.№785/27.11.2003 г.Землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност " Чатал Кулак ", отдел 55, подотдел " в 1 " с площ 796 кв.м. и подотдел " г 1 " с площ 1338 кв.м. от лесоустр. план, имот №000133. Имотът е получен чрез разделяне на имот №000132Друга недървопроизводителна горска площ в размер на 2134 кв.м. НУГ към МЗГ Държавно лесничейство - Силистра - основание: чл. 20 от ЗГ