Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2145/27.09.2004 г.№4399-ДС/16.07.2004 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, стопански двор извън регулация, местност " Стопански двор ", имот №060217. Имотът е образуван от имот 060201.Поземлен имот с площ 3307 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2146/28.09.2004 г.№4627-ДС/12.08.2004 г.с. Черник, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. №41, УПИ VIII, съгл. план на стопанския двор, одобрен със Заповед №210/29.08.1996 г.Поземлен имот с площ 4823 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2147/28.09.2004 г.№4627-ДС/12.08.2004 г.с. Черник, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. №41, УПИ X, съгл. ЧИР, одобрен със Заповед №210/29.08.1996 г.Поземлен имот с площ 4572 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2148/28.09.2004 г.№4627-ДС/12.08.2004 г.с. Черник, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. №1 а, пар. I, съгл. ЧИР, одобрен със Заповед №210/29.08.1996 г.Поземлен имот с площ 12 953 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2149/28.09.2004 г.№4627-ДС/12.08.2004 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност " Чанлъка ", имот № 211001. Имотът е образуван от имот №000131Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад за фуражи ", с площ 4304 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-22-361/17.09.2007 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2150/28.09.2004 г.№4627-ДС/12.08.2004 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност " Чанлъка ", имот № 211096. Имотът е образуван от имот №000131Поземлен имот - прилежащ терен към " Обор ", с площ 1962 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Отписан със Заповед №РД-22-361/17.09.2007 г. на Обл. управител