Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1717/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 17, пар. VII, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 8514 кв.м., отреден за паркинг, обслужваща сграда и бензиностанция   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управителИмотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управител
АЧДС №1718/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 17, пар. VIII, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 5635 кв.м., отреден за ТИР - паркинг   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управителИмотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управител
АЧДС №1719/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 17, пар. IX, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 865 кв.м., отреден за озеленяване   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управителИмотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управител
АЧДС №1720/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. II, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 560 кв.м., отреден за озеленяване    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра.
АЧДС №1721/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. III, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 2863 кв.м., отреден за обслужваща сграда   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управителИмотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управител
АЧДС 1722/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. IV, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 3410 кв.м., отреден за бензиностанция, върху която е разположена идеална част от масивна сграда   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управителИмотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управител