Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 402/14.02.2000 г.№ 402/14.02.2000 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 91, парцел VІІІ-2189Прилежащ терен с площ 1835 кв.м. към масивна едноетажна сграданямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 238 /14.09.2000 г.Съставен е нов АДС № 739/08.08.2000 г.
АЧДС № 403/14.02.2000 г.Решение № 1092/28.01.1999 г. на Областен управителгр. Силистра, общ. Силистра, кв.93, парцел І, пл.№3206Държавен терен с площ 395 кв.м., застроен с масивна, едноетажна обществена сграданямаОбластен управител на област Силистра  Сградата е собственост на ЕТ "Дионисий - Емил Димитров" Варна, на основание Договор № 87/29.12.1997 г. за продажба на недвижим имот чрез търг с тайно наддаване.
АЧДС № 404/14.02.2000 г.писмо № 0800-221/ДС на Областен управител Русес. Калипетрово, общ. Силистра, кв.27, парцел VІІІ, пл. № 782Незастроен парцел с площ 825 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 237/13.09.2000 г. 
АЧДС № 405/14.02.2000 г.№ 405/14.02.2000 г.с. Суходол, общ. Главиница, кв.11, парцел 10Държавен терен с площ 700 кв.м., застроен с търговски сградинямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № РД-22-12/09.11.2011 г. 
АЧДС № 406/15.02.2000 г.№ 406/15.02.2000 г.с. Чернолик, общ. Дулово, кв.19, парцел ІІ, пл. № 379Държавен терен с площ 1160 кв.м., отреден за "Битов комбинат" и застроен със следните сгради: - Старо училище - масивна едноетажна сграда; - Масивна, едноетажна производствена сграда; - Склад с битовканямаОбластен управител на област Силистра Имотът е отписан със Заповед № 275 /26.10.2000 г.Сградите не са държавна собственост
АЧДС № 407/22.02.2000 г.Заповед № 245/05.07.1988 г. на ОбНС гр. Дуловос. Боил, общ. Дулово, кв. 14"а", парцел ІДворно дворно място с площ 1100 кв.м.нямаОбластен управител на област Силистра