Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1597/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 18Терен от 2360 кв.м., върху който е разположен обект " Силажовместилище " , представляващ съоръжение / от бетонни стени / с площ 1080 кв.м., постр. 1985 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1598/20.05.2002815/16.05.02 г.землището на с. Казимир, общ. Силистра, об. Силистра, стопански двор - масив № 1, парцел № 19Терен от 650 кв.м., върху който е разположен обект " ПП - водоем с помпена станция " , представляващ масивно съоръжение с обща застроена площ 97 кв.м., застроен обем 204 куб.м., постр. 1985 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Земинвест" ЕАД, със седалище гр. София, бул. " Христо Ботев" № 17; Основание : Заповеди № 11/08.01.96 г. на МЗХП и № РД-41-626/28.09.2001 г. на МЗГ
АЧДС №1600/05.06.2002 г.1069/30.05.2002 г.Стопански двор, гр. Дулово - промишлена зона " Север ", КВ. 10, парцел IIУрегулиран поземлен имот с площ 2527 кв.м., върху който е разположен обект "Дърводелна" Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1601/05.06.2002 г.1069/30.05.2002 г.Стопански двор, гр. Дулово - промишлена зона " Север ", КВ. 10, парцел IIIУрегулиран поземлен имот с площ 3653 кв.м., представляващ открит склад за дървен материал Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1602/05.06.2002 г.1069/30.05.2002 г.землището на гр. Дулово, имот № 036074поземлен имот, представляващ терен с площ 2794 кв.м. / пета категория /  Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1605/10.06.2002 г.103/20.05.2002 г.с. Варненци, общ. Тутракан, кв. 13, пар. VIII, пл.сн. № 67Урегулиран поземлен имот, състоящ се от: 1. Дворно място с площ 1200 кв.м.; 2. Жилищна сграда - полумасивна едноетажна постройка със застроена площ 72 кв.м. Министерството на образованието и науката; Социално - педагогически интернат " Христо Ботев " с. Варененци