Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1614/12.07.2002 г.1352/10.07.02 г.извън рег. граници на с. Чернолик, община Дулово, стопански двор, парцел № 2 от кадастрален № 1000Поземлен имот с площ 252 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Портиерна " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1615/12.07.2002 г.1352/10.07.02 г.извън рег. граници на с. Чернолик, община Дулово, стопански двор, парцел № 3 от кадастрален № 1000Поземлен имот с площ 4632 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Техническа работилница " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1616/12.07.2002 г.1352/10.07.02 г.извън рег. граници на с. Чернолик, община Дулово, стопански двор, парцел № 10 от кадастрален № 1000Поземлен имот с площ 2804 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Гараж, стол " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1617/12.07.2002 г.1352/10.07.02 г.извън рег. граници на с. Чернолик, община Дулово, стопански двор, парцел № 11 от кадастрален № 1000Поземлен имот с площ 3765 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Хамбар " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ    
АЧДС №1618/23.07.2002 г.1451/23.07.02 г.Землището на с. Межден, общ. Дулово, стопански двор - местност "Сая Юртлук", имот № 056031Поземлен имот с площ 4636 кв.м., представляващ прилежащ терен / шеста категория / към обект " Бензиностанция " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1619/31.07.2002 г.1409/17.07.2002 г.гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, кв. 18, парцел III - 336Урегулиран поземлен имот - терен с площ 990 кв.м., отреден за едноетажна сграда, построена на три етапа с обща застроена площ 268 кв.м., както и стопанска сграда и сервизни помещения със застроена площ 19,04 кв.м. Национална ветеринарномедицинска служба; Регионална ветеринарномедицинска служба гр. Силистра, ул. "Тутракан" №2; Основание: Договор за продажба на недвижим имот чрез преговори с потенциален купувач.  Съставен е нов АЧДС № 3499/03.10.2011 г. и АПДС №3594/12.11.2012 г.