Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1855/04.07.2003 г.АЧДС №1855/04.07.2003 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност " Чанлъка ", имот № 114 от плана за земеразделяне на селото.Поземлен имот от държавен поземлен фонд, известен като Учебно опитно поле, включващ следните сгради: 1. Административна сграда с бункер - склад - масивна двуетажна постройка със застроена площ 57,20 кв.м.; РЗП = 114,40 кв.м.; на бункера полезна площ 16 кв.м.; 2. Пристройка - работилница - полумасивна, едноетажна постройка със застроена площ 17,16 кв.м.; 3. Гаражи - 4 гаражни клетки и сервизен възел със застроена площ 157 кв.м.; 4. Административна сграда - двуетажна масивна постройка със застроена площ 128,80 кв.м. и РЗП = 257,70 кв.м.: на първи етаж - учебна зала; на II етаж - 4 стаи и сервизно помещение; 5. Метална барака - три помещения и коридор със застроена площ 50 кв.м.; Метален навес - машинен парк със застроена площ 240 кв.м., едностранно открит , затворен от север и юг с полумасивни постройки, а именно: от север - полумасивна пристройка, склад и гаражни клетки със застроена площ 96 кв.м.; от юг - две помещения за работниците със застроена площ 49,20 кв.м.; 7. Стопанска сграда - двуетажна масивна постройка със застроена площ 185,80 кв.м. и РЗП от 371,60 кв.м.; - на I етаж - работилници с канали; - на II етаж - помещения за птици; 8. Зоокът - клетки за екзотични птици върху застроена площ от 63,80 кв.м.; 9. Помощна сграда - полумасивна сграда, предназначена за складове и помощен инвентар със застроена площ 62,30 кв.м.; 10. Гараж - масивна сграда с две гаражни клетки за едрогабаритна техника: застроена площ 120 кв.м.; 11. Оранжерии - 5 бр., а именно: - върху площ 105 кв.м. - 1 бр.; - върху площ 175 кв.м. - 4 бр. / непокрити с полиетилен / Общо 805 кв.м. Сградите са строени в хронологична последователност от 1965 г. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №227-РД/06.11.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1856/08.07.2003 г.АЧДС №1856/08.07.2003 г.гр. Силистра, ул. " Генерал Заимов ", №11, кв. 73, парцел VII, пл. №3819Урегулиран поземлен имот - парцел с площ 930 кв.м. и построените върху него сгради: - Масивна едноетажна сграда със застроена площ 192 кв.м. и мазе с полезна площ 54 кв.м. Построена 1935 г.; - Паянтова постройка / помощна сграда / със застроена площ 110 кв.м. Построена 1955 г. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със Заповед №РД-216/27.10.2003 г.Имотът е отписан със Заповед №РД-216/27.10.2003 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1857/30.07.2003 г.№1546-ДС/24.07.2003 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 71, парцел XXXII, съгласно ПУП на с. Калипетрово, одобрен със Заповед №762/16.04.1990 г.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 2090 кв.м., свободен от застрояване.    Имотът е включен в капитала на " Телеинженерстрой " АД - гр. Шумен. Със Заповед №РД-156-ДС/29.09.05 г. на Обл. управител на област Силистра имота е отписан от актовите книги за държавна собственост.
АЧДС №1859/25.08.2003 г.АЧДС №1859/25.08.2003 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 9, пл. 1435 / за ОПС /Полумасивна сграда, състояща се от две тела с обща стълбищна клетка, разположени Г-образно, а именно: - Първо тяло / разположено по улица " Трансмариска " / - втори етаж от сградата със застроена площ 60 кв.м., представляващи две стаи и коридор; построена 1949 г.; - Второ тяло - едноетажно / висок цокъл /, застроено в скат със застроена площ 50,20 кв.м., включваща коридор, две стаи и сервизен възел; складово помещение с полезна площ 12 кв.м. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Със Заповед №РД-479-ДС/10.12.04 г. Със Заповед №РД-479-ДС/10.12.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра имотът се отписва от актовите книги
АЧДС №1861/15.07.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор, кв. 137, упи III пл. № 1058Незастроен поземлен имот с площ 17425 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1862/15.09.2003 г.№1849-ДС/10.09.03 г.гр. Алфатар, общ. Алфатар, обл. Силистра, стопански двор, кв. 137, упи IV, пл. № 1058Незастроен поземлен имот с площ 4800 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ