Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
21/29.04.199921/29.04.1999гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв.43, парцел ХIII-594Държавно дворно място с площ 234 кв.м. Областен управител   
24/10.05.1999298/29.03.1999гр. Силистра, общ. Силистра, бул. "Македония" 207, бл. "Софроний Врачански" 2, ет. 3Апартамент № 7, състоящ се от 3 стаи, кухня и сервизни помещения със ЗП 84,21 кв.м., изба №7 и 5,838% ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя     
25/14.05.1999543 / 12.05.1999с. Черник, общ. Дулово, кв. 41, п. № 14Прилежащ терен с площ 642 кв.м. към обект "Коларожелезарска работилница" Министерство на земеделието горите и аграрната реформа   
26/21.05.1999480/05.04.1999гр. Силистра, общ. Силистра, кв. 143, част от планоснимачен № 2628Терен от 980 кв.м. и построената в него масивна двуетажна сграда със ЗП 362,88 кв.м. МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА  на основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с извършено архитектурно заснимане на имота, вместо ЗП 362,88 кв.м. да се чете 343,11 кв.м.
27/21.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Вапцаров" №3Обособена част от 8-етажна жилищна секция със ЗП 100 кв.м., от които търговската площ е 58 кв.м., а складовата - 42 кв.м. Обектът е в експлоатация от 1970 г.. Обектът е записан като магазин № 73   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител 
28/22.05.1999552 / 14.05.1999гр. Силистра, ул. "Добрич" № 138Обособена част , магазин № 67 от 8-етажна масивна жилищна секция със ЗП 111 кв.м., от които търговската площ е 63 кв.м., а складовата - 48 кв.м.   Имотът се отписва от актовите книги за държавна собственост със ЗАПОВЕД № 226/08.09.2000 г. на Областен управител