Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1458/15.01.2002г.1782/26.09.01 г.с. Алеково, общ. Алфатар, обл. Силистра, кв. 23, парцел XI, - 183 по плана на селото от 1985 г.Производствено - техническа част от масивна двуетажна сграда със сутерен, застроена площ 1980 кв.м. / бруто площ 764 кв.м./ построена през 1980 г. представляваща : - сутерен 62/225 кв.м., състоящи се от три стаи в източната част прилежащите им общи части; - първи етаж 67/287 кв.м., състоящи се от три стаи в източната част и прилежащите им общи части; - съответните идеални части от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1459/22.01.2002 г.1782/26.09.01 г.с.Преславци,община Тутракан област Силистра кв.18 парцел IIчаст от административно-производствена сграда-масивна двуетажна сграда с разгърната застроена площ 313,39 кв.м.,построена 1990 г.,представляваща:Първи етаж -35,94 кв.м., две стаи (РУ,склад) в част юг,заедно с 11,43 кв.м.,от общите части и 47,37кв.м. от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1460/22.01.2002 г.1782/26.09.01 г.гр.Тутракан,община Тутракан,област Силистра,ул."Трансмариска"№4,кв.18,пл.№8,9 Производствено техническа сграда-масивна триетажна със сутерен,застроена площ 496 кв.м.,построена 1974 г.,-80,44% (1596/1984 кв.м.) Идеална част от нея,представляваща: Целият сутерен с площ 496 кв.м., част от първия етаж с площ 207 кв.м.,целият втори етаж с площ 496 кв.м, част от третия етаж с площ 397 кв.м., заедно със съответните идеални части от общите и отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС № 1461/28.01.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, пл.сн.№8862-на северозапад от кръстовището бул."Велико Търново" и улица " Н.Вапцаров"Терен с площ 95 кв.м.,и построения върху него трафопост "Велико Търново"-масивен със застроена площ 95 кв.м.,построен 1999 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1462/28.01.2002 г.1782/26.09.01 г.Гр. Главиница,община Главиница,област Силистра, ул."Витоша" № 42,кв.33,парцел V -419Произв. техническа сграда- масивна,двуетажна,застроена площ 230 кв.м., бруто площ 690 кв.м.,построена 1980 г.;-67,39% (465/690 кв.м.) Идеална част от сградата,представляваща: сутерен-205 кв.м,състояща се от пет помещения/ агрегатно,кабелно/АБ,котелно,склад/и прил.им общи части; Първи етаж- 30 кв.м., състояща се от две стаи/каса,телекс/и прилежащите им общи части; Втори етаж -230 кв.м.,състояща се от всички помещения на етажа и прилежащите им общи части,заедно със съответната идеална част от отстъпеното право на строеж.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП
АЧДС №1463/28.01.2002г.131/22.01.2002 г.гр. Силистра, жил. комплекс "Изток", пл.сн. № 8548, на север от жилищна група " Граничар"Терен с площ 54 кв.м.,и построения върху него трафопост "Въча" - масивен със застроена площ 54 кв.м., построен 1996 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София