Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1055/08.01.2001 г.13/06.01.2000 г.с. Старо село, общ. Тутракан, кв.26, парцел ХІІІ, пл. № 140ТП "Старо село -2" Терен с площ 6 кв.м. и сграда - трафопост със ЗП 6 кв.м.; построена 1976 г.няма   Имотът е включен в капитала на "Електроразпределение - Г. Оряховица" ЕАД, клон Силистра
АЧДС № 1056/11.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.гр. Дулово, общ. Дулово, промишлена зона - север, кв.14, парцел ІІІ по плана на населеното мястоТерен от 2754 кв.м. - зелена площнямаМинистерство на земеделието и горите Отписва се ид. част 2754/4797 от п.и. № 24030.501.1795 с площ 2754 кв.м., целия с площ 4797 кв.м., съставляващ пар. ІІІ, кв.14 със Заповед № РД-22-242/12.11.2010 г. на Областен управител в полза на Самир Яшар Хюсеин 
АЧДС № 1057/11.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност "Орехов кулак", имот № 050144Терен от 65572 кв.м., върху който е разположен обект "Язовир"няма  Имотът е отписан със Заповед № 12 /07.01.2002 г. 
АЧДС № 1058/11.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.землището на гр. Силистра, общ. Силистра, местност "Чатал кулак", имот № 050157Терен от 53047 кв.м., върху който е разположен обект "Язовир"нямаМинистерство на земеделието и горите Имотът е отписан със Заповед № 12 /07.01.2002 г. 
АЧДС № 1059/18.01.2001 г. № 1059/18.01.2001 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Илия Блъсков" №1, кв. 114, парцел І, пл. №3685Първи и трети етаж от Административна сграда, състояща се от партер и три етажа, построена 1963 год.; застроена площ 315 кв.м. и съответните идеални части от общите части на сградата. На първия етаж ползваемата площ включва 11 стаи, коридор и сервизен възел; На третия етаж са разположени 12 стаи, коридор и сервизен възелняма  Имотът е отписан със Заповед № 188-РД /04.09.2003 г. - 1 етаж; За имота - ІІІ етаж от сградата е съставен АПДС № 1975/13.02.2004 г. и № 3548/10.04.2012 г.Имотът е включен в капитала на "Геодезия и кадастър" ЕООД - Силистра
АЧДС № 1060/22.01.2001 г.П-14/10.01.2001 г.шилебаза, гр. Алфатар, общ. Алфатар, парцел № 2, кад. № 5Свободен терен с площ 8853 кв.м.нямаМинистерство на земеделието и горите