Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1639/16.10.2002 г.АЧДС №1639/16.10.2002 г.Землището на гр. Силистра, местност " Меджи табия ", имот № 050252Поземлен имот с площ 1269 кв.м., представляващ озеленен терен Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18 от ЗДС  Имотът е отписан от актовите книги за държавна собственост със заповед № РД-387-ДС/30.07.2004 г. на Областен управител на обл. Силистра.
АЧДС №1640/23.10.2002 г.2014/01.10.02 г.землището на с. Попина, общ. Ситово, местност "Балта", западния край на имот № 200049 от ДГФПристанище върху терен на ДГФ, представляващо: 1. Административна сграда - масивна с разг. застроена площ 286,50 кв.м., включваща едноетажна административна част от фоайе, две стаи, складово и две приемни помещения и двуетажна жилищна част от апартамент на партера с две стаи и санитарен възел и два апартамента на етажа всеки с по три стаи и санитарен възел; построена 1955 г.; 2. Склад - полумасивна едноетажна постройка с полезна площ от 112,20 кв.м., построена 1955 г.; 3. Пристан, състоящ се от пътна връзка с площ 500 кв.м. и кейова стена с размери 40/25/40 м.     Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Параходство Българско речно плаване" ЕАД, гр. Русе. Забележка съм графа 3: На основание чл. 72 от ЗДС и Протокол от заседание на Управителен съвет на " Параходство Българско речно плаване " АД, гр. Русе от 29.08.2007 г., правя следната корекция в т.1, графа 3 на акта: 1. Вместо " Административна сграда - масивна с разг. застроена площ 286,50 кв.м..." да се чете " Административна сграда - масивна с разг. застроена площ 493 кв.м. и застроена площ 330 кв.м...". Съгласно Заповед № РД-22-47/21.03.2011 г. на Областния управител на Област Силистра имотът е отписан в полза на " Гущеров и син" АД
АЧДС №1641/23.10.2002 г.2013/01.10.02 г.Землището на с. Малък Преславец, общ. Главиница, м. "Кору Кулак", имот №002123 по плана за земеразделянеПристанище върху държавен терен от крайбрежната 200 метрова ивица на река Дунав, представляващо: 1. Административна сграда - масивна с разг. застроена площ 286,50 кв.м., включваща едноетажна административна част от фоайе, две стаи, складово и две приемни помещения и двуетажна жилищна част от апартамент на партера с две стаи и санитарен възел и два апартамента на етажа всеки с по три стаи и санитарен възел; построена 1955 г.; 2. Склад - полумасивна едноетажна постройка с полезна площ от 112,20 кв.м., построена 1955 г.; 3. Пристан, състоящ се от пътна връзка с площ 500 кв.м. и кейова стена с размери 40/25/40 м.     Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Параходство Българско речно плаване" ЕАД, гр. Русе. Отписан със Заповед № РД-22-18/21.01.2008 г. на Областен управител на Обл. Силистра
АЧДС №1642/23.10.2002 г.2149/18.10.2002 г.гр. Дулово, общ. Дулово, обл. Силистра, кв. 41, пар. II, пл. № 1117Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 1250 кв.м., отреден за водна кула и построената върху него масивна сграда " Водна кула " със застроена площ 20 кв.м.; Построена 1956 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Водоснабдяване и канализация" ООД - Силистра
АЧДС №1643/28.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.гр. Силистра, бул. "Македония", жил. блок " Вапцаров " 2, вх. А, ет.1, ап. 2Апартамент №2, вх. А, ет. 1, на жил. блок " Вапцаров " 2, със застроена площ 36,49 кв.м., изба № 20 с полезна площ 2,52 кв.м., както и 1,17 % идеална част от общите части в размер на 5,05 кв.м. и ОПС върху земята; Сградата е построена по строит. система ППП през 1976 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София
АЧДС №1644/28.10.2002 г.08-01-78/14.10.2002 г.с. Айдемир, общ. Силистра, обл. Силистра, кв. "Деленки" жил. блок " Стара планина " № 5, вх. Б, ет. 4, ап. № 25Апартамент № 25, вх. Б, ет. 4 на жил. блок "Стара планина" 5, кв. "Деленки" със застроена площ 66,14 кв.м., изба № 2, с полезна площ 7,54 кв.м., таван № 6 с полезна площ 8 кв.м., както и 3,45 % идеална част от общите части в размер на 7,05 кв.м. и ОПС върху земята; Построен по строит. система ППП през 1975 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Промишлено строителство - холдинг " ЕАД - София