Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1739/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Листец, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №016016Поземлен имот, представляващ свободен терен /трета категория/ от стопански двор с площ 477 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2028, акт 29, том V, н.д 855/03
АЧДС №1740/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Сокол, общ. Главиница, местност " Опитите ", имот №015123Поземлен имот, представляващ свободен терен от стопански двор с площ 40 194 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2033, акт 30, том V, н.д 856/03
АЧДС №1741/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Сокол, общ. Главиница, местност " Опитите ", имот №015127Поземлен имот, представляващ свободен терен от стопански двор с площ 7 458 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 04.07.2003 г. вх. рег. №2034, акт 31, том V, н.д 857/03
АЧДС №1742/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Сокол, общ. Главиница, местност " Опитите ", имот №015128Поземлен имот, представляващ свободен терен от стопански двор с площ 7671 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Заповед №РД-339-ДС/27.05.2004 г.Допълнение към графа 10: Извършена е замяна чрез ОД " ЗГ " Силистра, съгласно Договор за замяна на недв. имот №ОД-043-122/26.03.2004 г. Имотът се отписва на " Одит - Енчев " ООД, гр. Пловдив със Заповед №РД-339-ДС/27.05.2004 г.
АЧДС №1743/18.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053002 / образуван от имот №053030 /Поземлен имот с площ 3175 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 17.07.2003 г. с вх. рег. №4562, том VIII, стр. 57, дело №1612, п.к. 39551
АЧДС №1744/18.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053006 / образуван от имот №053030 /.Поземлен имот с площ 2501 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 17.07.2003 г. с вх. рег. №4651, том VIII, стр. 56, дело №1611, п.к. 39551