Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2223/03.01.2005 г.№1388/15.12.2004 г.Землището на с. Ирник, общ. Ситово, стопански двор, местност " Къшлите ", имот № 020004Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Телчарник ", с площ 4719 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2224/03.01.2005 г.№1344/02.12.2004 г.Землището на с. Раздел, общ. Дулово, обл. Силистра, местност "Кору Аркасъ", имот № 090124Поземлен имот с площ 7440 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2225/05.01.2005 г.АЧДС №2225/05.01.2005 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 63 а, парцел III, пл. №3041, съгласно действащ кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 1300 кв.м. - прилежащ към масивна сграда собственост на РПК " Наркоп " гр. Тутракан Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС    
АЧДС №2226/05.01.2005 г.АЧДС №2226/05.01.2005 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 63 а, парцел IV, пл. №3041, съгласно действащ кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 9156 кв.м. - прилежащ към масивни сгради собственост на РПК " Наркоп " гр. Тутракан Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Съставен е нов АДС №3243/13.05.2008 г.
АЧДС №2227/05.01.2005 г.АЧДС №2227/05.01.2005 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 63 а, парцел VI, пл. №3041, съгласно действащ кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 1250 кв.м. - прилежащ към масивна сграда собственост на РПК " Наркоп " гр. Тутракан Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС    
АЧДС №2228/05.01.2005 г.АЧДС №2228/05.01.2005 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 63 а, парцел VII, пл. №3040, съгласно действащ кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 4575 кв.м. - прилежащ към масивни сгради собственост на физическо лице Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с изменение на плана за уличната регулация, видно от представената скица №1389/30.11.2006 г., одобрено с Решение №327/02.02.2006 г. правя следната корекция в гр. 7 на акта: вместо написаното "кв. 63 а" да се чете "кв. 148". Има съставен нов АДС №3080/13.08.07 г., който е отписан със Заповед №РД-22-475/26.11.2007 г. на Областен управител. Съставен е нов АДС №3081/13.08.07 г., който е отписан със Заповед №РД-22-421/30.10.2007 г.