Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1620/02.08.2002 г.1409/17.07.2002 г.с. Краново, общ. Кайнарджа, кв. 17, парцел XVII, пл.сн. № 135Урегулиран поземлен имот, представляващ дворно място с площ 1235 кв.м. и построените върху него паянтова жилищна сграда, състояща се от пет стаи със застроена площ 60 кв.м. и стопанска сграда със застроена площ 16,8 кв.м., пристроена в западната часр на жилищната сграда. Национална ветеринарномедицинска служба; Регионална ветеринарномедицинска служба гр. Силистра, ул. "Тутракан" №2; Основание: Договор за продажба на недвижим имот чрез преговори с потенциален купувач.  Съставен е нов АЧДС № 3484/29.06.2011 г.
АЧДС №1621/13.08.2002 г.1617/08.08.2002 г.с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, кв. 46, урегулиран поземлен имот / парцел / IПоземлен имот с площ 4308 кв.м., представляващ свободен терен - Бригаден стан. Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1622/20.08.2002 г.1654/15.08.02 г.землището на гр. Силистра, общ. Силистра, обл. Силистра, местност " Седми пост ", имот № 014078Поземлен имот с площ 123 000 кв.м., представляващ земеделска земя / нива / трета категория Главна дирекция " Изпълнения на наказанията " към министерството на правосъдието, гр. София; акт за предоставяне: Реш. на ПК № 203/22.03.99 г.; Съдебно решение № 113/31.03.97 г.   
АЧДС №1623/21.08.2002 г.0620/13.08.2002 г.с. Преславци, общ. Тутракан, обл. Силистра, кв. 8, ур. имот VI - 113 по плана на селото, одобрен със заповед № 295/12.09.2001 г.Урегулиран поземлен имот с площ 996 кв.м., представляващ прилежащ терен към " Търговски обект - пивница" / собственост на Исмигюл Алишева Хасанова - НА № 184. том I, рег № 2632, дело 167 от 2002 г. / . Областен управител на Силистренска област - основание: чл. 18, ал. 1 от ЗДС  Имотът е отписан със заповед № 264/30.10.02 г. на Областен управител.
АЧДС №1624/11.09.2002 г.1766/03.09.2002 г.извън рег. граници на с. Яребица, общ. Дулово, парцел 13 от масив 1Поземлен имот с площ 1517 кв.м., представляващ прилежащ терен / трета категория / към обект " Горско стопанство " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1625/11.09.2002 г.1766/03.09.2002 г.землището на с. Сребърна, общ. Силистра, стопански двор, имот № 00010095Поземлен имот с площ 294 кв.м., представляващ прилежащ терен / пета категория / към обект " Септична яма " Министъра на земеделието и горите - право на управление - основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ