Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2193/08.11.2004 г.№5391-ДС/29.10.2004 г.Землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "Баир Сартъ", имот №116013Поземлен имот с площ 4675 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2194/15.11.2004 г.№5671-ДС/15.11.2004 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, стопански двор, местност "Стопански двор", имот №036017Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Стопанска сграда " / "Яромелка" /, с площ 515 кв.м.  Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-82-ДС/25.05.2005 г. на Областен управител на Обл. Силистра в полза на " Първи май " АД - Силистра
АЧДС №2195/16.11.2004 г.№5680-ДС/15.11.2004 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, държавен поземлен фонд, имот №212004. Имотът е образуван от имот №000114Поземлен имот, представляващ нива с площ 43 024 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС №2196/25.11.2004 г.№5778-ДС/25.11.2004 г.Землището на с. Пожарево, общ. Тутракан, местност " Землище на с. Пожарево, имот №000052. който обхваща части от подотдели 21 - ж и 21 - 5, съгласно ЛУП от 2004 г. Имотът е образуван от имот №000042Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 15 001 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София  Съставен е нов АДС №2901/03.10.2006 г.
АЧДС №2197/02.12.2004 г.АЧДС №2197/02.12.2004 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. 239 - промишлена зонаПоземлен имот - терен с площ 59 600 кв.м. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Има съставен нов АЧДС №3109/10.10.2007 г.
АЧДС №2198/17.12.2004 г.№1376/14.12.2004 г.с. Черник, общ. Дулово, стопански двор в регулация, кв. №41, пар. XVПоземлен имот - ид. част от прилежащ терен с площ 1095 кв.м. към обект " Краварник 1 ", собственост на физическо лице. Министъра на земеделието и горите