Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2085/23.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Окорш, общ. Дулово, стопански двор извън регулация, парцел 130, кад. №1Поземлен имот - прилежащ терен към " Метален навес за зърмо ", с площ 2262 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2086/23.07.2004 г.№06-81/27.02.2004 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 6, УПИ XXVIII, съгласно изменение на ПР, одобрен със Заповед № 1303/24.10.2003 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с площ 1660 кв.м. и построените в него сгради: 1. Ветеринарна станция - масивна двуетажна сграда със застроена площ 180 кв.м. и разгъната застр. площ 360 кв.м.; построена 1969 г.; 2. Вивариум - масивна едноетажна сграда със застроена площ 142 кв.м.; построена 1969 г.    Имотът е включен в капитала на " Районна ветеринарна станция - Силистра " ЕООД в ликвидация
АЧДС №2087/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138004 / образуван от имот 000138 /Поземлен имот с площ 6035 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2088/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138016, стопански двор извън регулацияПоземлен имот с площ 3200 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-220-ДС/07.12.2005 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2089/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138028, стопански двор извън регулацияПоземлен имот с площ 4711 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  Имотът е отписан със Заповед №РД-220-ДС/07.12.2005 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2090/26.07.2004 г.№4094-ДС/07.06.2004 г.Землището на с. Яребица, общ. Дулово, местност " Бунар башъ ", имот №138029, стопански двор извън регулацияПоземлен имот с площ 1543 кв.м., представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ