Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1842/09.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Силистра, комплекс "Космос", съгласно ПУП, одобрен със заповед №72/02.11.1994 г.Поземлен имот, представляващ терен с площ 40 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Йордан Петров " със застроена площ 40 кв.м., построен през 1972 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1844/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.Извън регулационните граници на с. Ветрен, ДГФПоземлен имот, представляващ масивен трафопост №3, хижа " Ветрен " с обща застроена площ 76 кв.м., и прилежащ терен 800 кв.м., построен през 1983 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1845/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.с. Брадвари, общ. Силистра, кв. 5, парцел XX, съгласно плана на селото, одобрен със заповед №3298/22.06.1952 г.Поземлен имот, представляващ терен с площ 6 кв.м. и построения върху него масивен трафопост №2 със застроена площ 6 кв.м., построен през 1971 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1846/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 6, пар. XIVПоземлен имот, представляващ терен с площ 400 кв.м. и построения върху него масивен трафопост " Възлова станция " със застроена площ 50 кв.м., построен през 1950 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра
АЧДС №1847/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.с. Айдемир, общ. Силистра, компл. " Деленки - юг ", кв. 3, парцел II, съгласно ЧИР, одобрено със Заповед №200/23.04.1997 г.Поземлен имот, представляващ терен с площ 842 кв.м. и построената върху него складова база, включваща масивен склад със застроена площ 806 кв.м. и контролно-пропускателен пункт 1 със застроена площ 19 кв.м., построен през 1987 г.   Имота се отписва със Заповед №РД-22-28/14.02.2011 гИмота е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра. Имотът се отписва със Заповед №РД-22-28/14.02.2011 г. на Областен управител на обл. Силистра в полза на " Е.ОН България Мрежи " АД
АЧДС №1848/10.06.2003 г.№764-ДС/09.06.2003 г.с. Ирник, общ. Ситово, упи №53, кад. район 501, ЕКНМ 32799, одобрен със заповед №318/03.12.2001 год.Поземлен имот, представляващ терен с площ 6 кв.м. и построения върху него трафопост със застроена площ 6 кв.м., построен през 1958 г.    Имотът е включен в капитала на " Електроразпределение - Горна Оряховица " ЕАД, клон Силистра