Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1971/09.02.2004 г.АЧДС №1971/09.02.2004 г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв. 48, пар. I - 809 - новообразуван, съгласно ПУП - изменение, одобрено със заповед №1055/09.12.2003 г. На кмета на обш. ГлавиницаПоземлен имот - урегулиран парцел с площ 2645 кв.м. - прилежащ към две метални халета и една масивна битова сграда с обща застр. площ 1119 кв.м., собственост на физическо лице / НА за продажба на и.им. № 149, топ III, рег. № 1059, дело №215 / 2001 г. /. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-423/30.10.2007 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1972/09.02.2004я г.АЧДС №1972/09.02.2004я г.гр. Главиница, общ. Главиница, кв. 48, пар. II - 427, 806, 808 - новообразуван, съгласно ПУП - изменение, одобрено със заповед №1055/09.12.2003 г. На кмета на обш. ГлавиницаПоземлен имот - урегулиран парцел с площ 5014 кв.м. - прилежащ към масивни сгради обща застр. площ 2185 кв.м., собственост на РПК " Напредък " гр. Главиница и две юр. лица: ЕТ " Христо Николов - Спектър " - гр. Русе / НА за продажба на н.им. № 116, топ I, рег. № 1488, дело №95 / 2002 г. /; " Аполо - 33 " ООД, гр. Пловдив - / НА № 120, том III, рег. № 1322, дело № 330 / 99 г. / . Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-419/29.10.2007 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1973/11.02.2004 г.АЧДС №1973/11.02.2004 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 1, пар. XIII, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 155/06.02.2004 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 124 130 кв.м., отреден за производствено - складова база Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед № ДС-305/16.04.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1974/11.02.2004 г.АЧДС №1974/11.02.2004 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 1, пар. LXIII, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 155/06.02.2004 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 44240 кв.м., отреден за производствено - складова дейност Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед № ДС-306/16.04.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1976/23.02.2004 г.№241/10.02.2004 г. Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност " Караборун " - горско трайни насаждения, имот №130002, образуван от имот №130001Дворно място с площ 1723 кв.м. - прилежаща площ към масивна сграда, собственост на физическо лице Министъра на земеделието и горите - НУГ; Основание: чл. 20 от ЗГ   
АЧДС №1977/02.03.2004 г.АЧДС №1977/02.03.2004 г.с. Колобър, общ. Дулово, кв. 3, пар. VII, пл. снимачен №44Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 1125 кв.м., върху който е построена Търговска сграда със заст. площ 190 кв.м., собственост на ЕТ " Гюрсел Юсеин - Гюрсел " / НА №25, том I, рег. №87, дело №16 / 2001 г. /. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №РД-426-ДС/11.10.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.