Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1722/25.02.2003 г.№346-ДС/24.02.2003 г.гр. Силистра, промишлена зона " Запад ", кв. 16, пар. IV, съгласно изменение на ПЗР, одобрен със Заповед № 639/10.06.2002 г. на Кмета на общ. Силистра.Урегулиран поземлен имот, представляващ свободен терен с площ 3410 кв.м., отреден за бензиностанция, върху която е разположена идеална част от масивна сграда    Имотът е включен в капитала на търговско дружество " Лесил " АД, гр. Силистра. Част от имота с площ 2175 кв.м. се отписва от активните книги със Заповед № РД-22-558/27.07.2006 г. на Обл. управител
АЧДС №1728/17.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Добружанка, общ. Кайнарджа, местност " Стопански двор ", имот №140003Поземлен имот, представляващ земя пета категория / от стопански двор /, принадлежаща към обект " Стопански сгради " с площ 14453 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4426, том VII, стр. 91, ПК 39551, Дело №1434
АЧДС №1729/17.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Окорш, общ. Дулово, местност " Коренището '', имот №286022Поземлен имот, представляващ земя пета категория / от стопански двор /, принадлежаща към обект " Метален навес " с площ 1032 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1730/17.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Стопански двор, парцел 80 ", имот №000110Поземлен имот, представляващ земя четвърта категория / от стопански двор /, принадлежаща към обект " Телчарник " с площ 2607 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Имотът е отписан със Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.Имотът е отписан със Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1731/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Поляна, общ. Ситово, местност " Стопански двор, парцел 80 ", имот №000111Поземлен имот, представляващ земя четвърта категория / от стопански двор /, принадлежаща към обект " Телчарник " с площ 2294 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Имотът е отписан със Заповед №РД-22-558/27.07.2006 г. на Областен управителИмотът е отписан със Заповед №РД-22-884/12.12.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №1732/18.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Зебил, общ. Главиница, местност " Стопански двор ", имот №101002Поземлен имот, представляващ свободен терен /четвърта категория/ от стопански двор с площ 1485 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ