Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2229/05.01.2005 г.АЧДС №2229/05.01.2005 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, кв. 63 а, парцел IX, пл. №3040, съгласно действащ кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот - урегулиран парцел с площ 4165 кв.м., представляващ прилежащ към масивна сграда с навес, собственост на физическо лице Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с изменение на плана за уличната регулация, видно от представената скица №1389/30.11.2006 г., одобрено с Решение №327/02.02.2006 г. правя следната корекция в гр. 7 на акта: вместо написаното "кв. 63 а" да се чете "кв. 148". Имотът се отписва със Заповед №РД-22-51/19.02.07 г. на Областен управител.
АЧДС №2230/07.01.2005 г.АЧДС №2230/07.01.2005 г.гр. Тутракан, общ. Тутракан, ул. "Трансмариска", поземлен имот №98, съгласно действащ кадастрален план, одобрен със Заповед №300-4-3/16.01.2004 г.Поземлен имот - дворно място с площ 1950 кв.м., представляващ прилежащ терен към масивна едноетажна сграда - ресторант, собственост на ОПК "Дунав" - Тутракан Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №РД-22-552/21.07.2006 г. на Областен управител на Обл. Силистра.
АЧДС №2231/10.01.2005 г.№1434/28.12.2004 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот №130014Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Конюшня ", с площ 1963 кв.м в стопанския двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2232/10.01.2005 г.№1434/28.12.2004 г.Землището на с. Руйно, общ. Дулово, обл. Силистра, стопански двор, имот №130013Поземлен имот с площ 2626 кв.м., представляващ свободен терен. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2233/10.01.2005 г.№1434/28.12.2004 г.Землището на с. Правда, общ. Дулово, обл. Силистра, местност " Край село ", имот №102001Поземлен имот с площ 31 106 кв.м. в стопански двор, представляващ свободен парцел. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ  На основание чл. 72 от ЗДС, писмо вх. №ДС-03-536/15.05.2006 г. от ОД "Земеделие и гори" - Силистра и скица №Ф00521/10.05.2006 г., правя следната корекция в графа 3 на акта: - вместо "свободен парцел с площ 31 106" да се чете "свободен парцел с площ 23 177 кв.м. Актът е вписан на 17.01.2005 г. с вх.рег.№36, акт №22, т. I, НД 24
АЧДС №2234/10.01.2005 г.№2/03.01.2005 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, стопански двор, масив №1, парцел №22Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Телчарник ", с площ 3320 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ