Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС № 1344/24.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Босна, общ. Ситово, имот № 000303Терен / поземлен имот / с площ 1834 кв.м., върху който е разположен обект " Стопанска сграда" Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1345/24.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.стопански двор в зеклището на с. Босна, общ. Ситово, местност "Чеира", имот № 000302Стопански двор, земя трета категория - свободен терен / поземлен имот / с площ 12356 кв.м. Министъра на земеделието и горите  Съставен е нов АЧДС № 1994/23.03.2004г.
АЧДС № 1346/24.09.2001 г.№ П- 474 /20.09. 2001 г.землище на с. Нова Черна, община Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна", имот № 114022Стопански двор , терен / поземлен имот / , трета категория , с площ от 5014 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
AЧДС №1347/24.09.2001 г.№ П-474/20.09.2001 г.землището на с. Нова Черна, община Тутракан, местност "ДЗС- с. Нова Черна", имот № 114023Стопански двор, терен (поземлен имот), трета категория, с площ 5295 кв.м. Министъра на земеделието и горите   
АЧДС № 1348/24.09.2001г. гр. Силистра, ул."Куюмджи Енчо"№4 А, кв.85, парцел V-405, 408Идеална част от имот, представляваща: Дворно място с площ 115 кв.м.; Втори етаж от масивна двуетажна сграда, разположена в североизточната част на парцела със ЗП: 94,91 кв.м. Областен управител на област Силистра  Описание да се чете: Ид. част от п.и., представляваща 163/531 ид.части от УПИ V-405, 408, целия с площ 531 кв.м., заедно с втория етаж от масивна двуетажна сграда, разположена в североизточната част на парцела, със ЗП:94,91 кв.м., ведно с 54,46 % ид. части от общите части на сградата, възлизащи на 21,46 кв.м.
АЧДС №1349/24.09.2001г.№П-474/20.09.2001г.землището на с. Нова Черна, общ. Тутракан, местност "ДЗС - с. Нова Черна" имот № 114024 Стопански двор, терен /поземлен имот/, трета категория, с площ от 5307 кв.м. Министъра на земеделието и горите