Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1705/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 142, парцел IV - 1058Поземлен имот с площ 9078 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Трафопост " от стопанския двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1706/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 143, парцел III - 1058Поземлен имот с площ 610 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Противопожарен водоем " от стопански двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1707/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 143, парцел IV - 1058Поземлен имот с площ 2450 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " Ремонтна работилница " от стопански двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1708/06.02.2003 г.№207-ДС/05.02.2003 г.гр. Алфатар - стопански двор, кв. 145, парцел I - 1058Поземлен имот с площ 8260 кв.м., представляващ прилежащ терен към обект " ГСМ " от стопански двор в регулация. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1709/06.02.2003 г.№217-ДС/06.02.2003 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, местност "До стопански двор", имот №062013 /образуван от имот 062011 по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 12131 кв.м., представляващ прилежащ терен /четвърта категория/ към обект " Ремонтна работилница " от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №1710/06.02.2003 г.№217-ДС/06.02.2003 г.Землището на с. Зафирово, общ. Главиница, местност "До стопански двор", имот №062116 /образуван от имот 062203 по плана за земеразделяне/Поземлен имот с площ 2984 кв.м., представляващ прилежащ терен /четвърта категория/ към обект "Асфалтова площадка" от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ