Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1745/18.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053016 / образуван от имот №053030 /.Поземлен имот с площ 1574 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4434, том VII, стр. 99, ПК 39557, Дело №1442
АЧДС №1746/18.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053025 / образуван от имот №053030 /.Поземлен имот с площ 2405 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4435, том VII, стр. 100, ПК 39551, Дело №1443
АЧДС №1747/18.03.2003 г.№464-ДС/13.03.2003 г.с. Ветрен, общ. Силистра, местност " Поляната ", имот №053026 / образуван от имот №053030 /.Поземлен имот с площ 1592 кв.м., представляващ свободен терен / трета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Актът е вписан на 03.07.2003 г. вх. рег. №4436, том VII, стр. 101, ПК 39551, Дело №1444
АЧДС №1748/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Овен, общ. Дулово, местност " Коджа Мезарлък ", имот №120414Поземлен имот с площ 3713 кв.м., представляващ свободен терен / шеста категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Заповед №РД-337-ДС/25.05.04 г. на Областен управител на Обл. СилистраСъс Заповед №РД-337-ДС/25.05.04 г. на Областен управител на Обл. Силистра, имота се отписва от актовите книги в полза на Зайде Ресун Сюлейман, с. Овен
АЧДС №1749/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Орешене, общ. Дулово, местност " ОТА КОРУ ", имот №100408Поземлен имот с площ 8489 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ  Съставен е нов АЧДС №3606/11.02.2013 г.
АЧДС №1750/19.03.2003 г.№322-ДС/20.02.2003 г.Землището на с. Паисиево, общ. Дулово, местност " Джами овасъ ", имот № 122010Поземлен имот с площ 3857 кв.м., представляващ свободен терен / пета категория / от стопански двор. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 8 от ППЗСПЗЗ