Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1578/01.04.2002131/22.01.2002 г.с. Бабук, общ. Силистра, извън регулационните граници на селотоТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост № 1 - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1579/01.04.2002131/22.01.2002 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, кв. 12Терен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост " Ново Петрово " - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1580/02.04.2002633/26.03.2002 г.гр. Силистра, ул. "Богдан Войвода" №3, кв. 9, парцел IV, пл. снимачен № 6Урегулиран имот, представляващ парцел с площ 1590 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Машинна зала - за производство на електроенергия - масивна едноетажна сграда със застроена площ 284 кв.м., застроен обем 2130 куб.м.; построена през 1954 год. 2. Ел. разпределителна уредба - за разпределение на електроенергията - масивна едноетажна сграда със застроена площ 91 кв.м. и застроен обем 682 куб.м.; построена 1954 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество: " Национална електрическа компания ЕАД; Предприятие " Мрежи ВН " София, Електропреносен район Русе; Електропреносен подрайон Силистра; Забележки: Продължение от гр. 2: разделителен протокол между НЕК - ЕАД и " Топлофикация - Русе " ЕАД ; Заповед № 137/ 10.11.2000 г. на изп. Директор на " Топлофикация - Русе " ЕАД; Справка за ДМА по сметки 201 и 203; Скица № 312/ 13.03.02 г. ; Техническа справка за имота; протоколи във връзка с решение за изграждане на ДЕЦ; Удостоверение за липса на реституционни претенции; 3. Битова част - полумасивна едноетажна постройка със застроена площ 43 кв.м., състояща се от коридор, санитарен възел, битова стая и канцелария; построена 1954 г.;4. Технологични помещения и работилница - масивна сграда с частичен втори етаж на технологичните помещения , застроена площ 103 кв.м., разгърната застроена площ 158 кв.м. и застроен обем 618 куб.м.; построена 1954 г.; 5. Склад - масивна едноетажна сграда със застроена площ 37 кв.м. И застроен обем 111 куб.м.; 6. Нефтово стопанство - железобетонна конструкция с плосък покрив, застроена площ 158 кв.м. и застроен обем 756 куб.м.; построено 1980 г.
АЧДС №1581/05.04.2002131/22.01.2002 г.гр. Силистра, общ. Силистра, Промишлена зонаТерен с площ 6 кв.м.,и построения върху него трафопост " Бетонов възел " - масивен със застроена площ 6 кв.м., построен 1958 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Електроразпределение -Горна Оряховица "ЕАД клон Силистра; Основание :чл.17 "а" от ЗППДОбП и § 15"а"от ПЗР на ЗППДОбП и разпределителен протокол с НЕК-ЕАД гр.София
АЧДС №1583/12.04.2002 г.759/10.04.02 г.с. Калипетрово, общ. Силистра, пром. зона "Изток", кв. 4, парцел III - 6489 за " Пром. скл. база ' Складова база, представляваща: 1. Караулно помещение / КПП / - масивна едноетажна сграда, застроена площ 22, 88 кв.м., построена 1971 г. ; 2. Ремонтна работилница - масивна едноетажна сграда, застроена площ 809,88 кв.м.; построена 1971 г.; 3. Метален навес / рем. работ. за автомобили / - едноетажна сграда, масивна с покрив от сгл. конструкция, застроена площ 506,25 кв.м.; построена 1980 г.; 4. Склад за материали - едноетажна сграда, масивна с покрив от сгл. конструкции, застроена площ 420 кв.м.; постр. 1973 г.    Имотът е включен в капитала на търговско дружество ЕООД "Пътно поддържане - Силистра" гр. Силистра, ул. "Тутракан" № 12 - основания: РМС № 6/ 29.06.2000 г. ; Решение № 1028/ 07.09.2000 г. на Сил. окр. съд. Забележки: Продължение т. 3 5. Закрит склад за автомобили - едноетажна масивна сграда, застроена площ 1296 кв.м., построена 1993 г. 6. ГСМ - масивна едноетажна сграда, застроена площ 18,42 кв.м. ; построена 1974 г.; 7. Технически пункт - масивна едноетажна сграда, застроена площ 54, 72 кв.м.; построена 1987 г.; 8. Сграда за преглед на автомобили - едноетажна масивна с покрив от сглоб. конструкции, застроена площ 105, 4 кв.м., построена 1987 г.; 9. прилежащ терен с площ 12450 кв.м.; Съгласно договор за приватизационна продажба и решение № 914/22.10.2003 г. на СОС, едноличен собственик на капитала на " Пътно поддържане - Силистра " ЕООД е " Негрита " ООД, гр. Силистра; Продължение към гр. 13 - забележки: Със заповед № ДС-09-53/18.09.2014 г. на Областен управител имотът описан в гр. 3 се отписва в полза на "
АЧДС №1582/05.04.2002г.1782/01 г. и 730/05.04.02 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Кълъраш" № 5, к-с "Изток", кв. 1, ЖБ " Дружба " 1, вх. Б, ет. 1Обект "АТЦ 5", разположен в осеметажен жил. блок и представляващ: Пр. помещения и санитарен възел на първи етаж със застроена площ 91,92 кв.м., общи части 9,33 кв.м., избено помещение № 2 с площ 3,59 кв.м., отстъпено право на строеж върху 101,25 кв.м. /1,28 % ид.част/; масивна конструкция; построен 1980 г.     Имотът е включен в капитала на търговско дружество "Българска телекомуникационна компания " ЕАД, гр. София, общ. Красно село; РУ "Далекосъобщения" - Русе / ТР "Далекосъобщения" - Силистра; - основание: чл. 17 а от ЗППДОбП и § 15а от ПЗР на ЗППДОбП