Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №1965/22.01.2004 г.№38-РД/14.01.2004 г.с. Айдемир, общ. Силистра, кв. 24, парцел XIII, пл. №136, кв. 103+075 на път II - 21Урегулиран поземлен имот " Опорен пункт Татарица ", представляващ терен с площ 1200 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Кантонерски помещения - масивна едноетажна сграда, построена 1980 г. със застр. площ 118 кв.м. със следните помещения: кантонерска стая, всекидневна, две спални помещения, склад, ел. табло, коридор и гараж; 2. Навес - масивна конструкция, открит от едната страна със застр. площ 336 кв.м., построен 1980 г.; 3. Котелно помещение и закрит склад - масивна едноетажна постройка със застр. площ 84 кв.м., построена 1980 г. Изпълнителна агенция " Пътища " Областно пътно управление  Съставен е нов АЧДС №3662/24.07.2013 г.
АЧДС №1966/23.01.2004 г.№988-РД/22.12.2003 г.с. Айдемир / кв. Татарица /, общ. Силистра, кв. 24, парцел XII, пл. №93, съгласно Решение №1274 на общ. Силистра за одобряване на изменение на регулациятаУрегулиран поземлен имот " Опорен пункт Татарица ", представляващ терен с площ 4150 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Кантонерски помещения - масивна едноетажна сграда, построена 1969 г. със застр. площ 42 кв.м. със следните помещения: кантонерска стая, всекидневна, два склада и предверие; 2. Навес - масивна конструкция, открит от едната страна със застр. площ 27 кв.м., построен 1976 г.; 3. Помещение за кантонери - масивна едноетажна постройка със застр. площ 42 кв.м., която включва канцелария, всекидневна и спалня; построена 1969 г. Изпълнителна агенция " Пътища " Областно пътно управление  Съставен е нов АЧДС №3661/24.07.2013 г.
АЧДС №1967/06.02.2004 г.АЧДС №1967/06.02.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 36, пар. XXX - новообразуван, съгласно изменение на ПРЗ, одобрено със заповед №355/10.11.2003 г. на кмета на общ. ДуловоПоземлен имот - урегулиран парцел с площ 462 кв.м. - прилежащ към сглобяем метален павилион със застр. площ 80 кв.м., собственост на Ю.Л., придобит чрез покупко-продажба от 05.025.2002 г. по реда на ЗДС и ППЗДС Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със заповед №РД-427-ДС/12.10.2004 г. на Областен управител на обл. Силистра
АЧДС №1968/06.02.2004 г.АЧДС №1968/06.02.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 36, пар. XXVIII - новообразуван, съгласно изменение на ПРЗ, одобрено със заповед №355/10.11.2003 г. на кмета на общ. ДуловоПоземлен имот - урегулиран парцел с площ 1119 кв.м. - прилежащ към масивна едноетажна сграда със застр. площ 260 кв.м. Обособена част от сградата / цех за капачки / с площ 160 кв.м. е собственост на СД " Лилия 91 - Димитрови и с-ие /, гр. Дулово; Друга самостоятелно обособена част на сградата с площ 40 кв.м. е собственост на ЕТ " Дайджест - Ердован Хасан " - Дулово с Договор от 21.10.2003 г. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС Самостоятелно обособена част от сградата с полезна площ 43 кв.м. е отдадена под наем на БТК ЕАД - СУ " Линейно кабелно стопанство " с Договор от 29.11.2002 год.  Със Заповед №РД-12-325/07.07.2008 г. на Областен управител, на осн. чл. 20, ал. 1 от ЗДС, във връзка с чл 17 от ППЗДС; чл. 19 от Закона за политическите партии и заявление №РД-09-806/16.06.2008 г. се предоставя за временно и възмездно ползване на Общинска организация на БСП - Дулово, съгласно Договор за отдаване под наем №066/01.08.2008 г. Съставен е нов АДС №3763/25.08.2015 г. на Областен управител на обл. Силистра.
АЧДС №1969/06.02.2004 г.АЧДС №1969/06.02.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 36, пар. XXIX - новообразуван, съгласно изменение на ПРЗ, одобрено със заповед №355/10.11.2003 г. на кмета на общ. ДуловоПоземлен имот - урегулиран парцел с площ 482 кв.м. - прилежащ към масивна едноетажна сграда / гараж / със застр. площ 140 кв.м.  Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Съставен е нов АДС №3352/29.01.2009 г.
АЧДС №1970/06.02.2004 г.АЧДС №1970/06.02.2004 г.гр. Дулово, общ. Дулово, кв. 36, пар. XXXI - новообразуван, съгласно изменение на ПРЗ, одобрено със заповед №355/10.11.2003 г. на кмета на общ. ДуловоПоземлен имот - урегулиран парцел с площ 366 кв.м. - прилежащ към масивна едноетажна сграда със застр. площ 50 кв.м. / ТП /. Областен управител на Област Силистра - основание : чл. 18, ал. 1 от ЗДС   Имотът е отписан със Заповед №РД-336-ДС/25.05.2004 г. на Областен управител на Обл. Силистра.