Главен регистър на частната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Заповед
Забележки
АЧДС №2157/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.Землището на гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор, местност "Землище на гр. Главиница", имот №101006. Имотът е образуван от имот №028126Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Склад за зърно ", с площ 6755 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2158/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.Землището на гр. Главиница, общ. Главиница, местност "Меше сърт", имот №101015. Имотът е образуван от имот №028044Поземлен имот - прилежащ терен към обект " Хангар ", с площ 4358 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2159/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор в регулация, кв. 11, парцел XI, съгласно РП, утвърден със Заповед №522/05.03.1992 год. на кмета на общинатаПоземлен имот - прилежащ терен към " Фуражна кухня ", с площ 1561 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2160/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор в регулация, кв. 63, парцел I, съгласно РП, утвърден със Заповед №522/05.03.1992 год. на кмета на общинатаПоземлен имот - прилежащ терен към обект " Административна сграда ", с площ 543 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2161/14.10.2004 г.№5110-ДС/30.09.2004 г.гр. Главиница, общ. Главиница, стопански двор в регулация, кв. 64, парцел V, съгласно РП, утвърден със Заповед №522/05.03.1992 год. на кмета на общинатаПоземлен имот - прилежащ терен към обект " Навес за склад ", с площ 1786 кв.м. Министъра на земеделието и горите; Основание: чл. 45, ал. 10 от ППЗСПЗЗ   
АЧДС №2162/27.10.2004 г.№4831-ДС/09.09.2004 г.Землището на с. Търновци, общ. Тутракан, горски фонд - голина, имот №020381, отдел 412, подотдел 1, местност "Антимовски път". Имотът е образуван от имот №020059Поземлен имот - терен от ДГФ с площ 167 475 кв.м. Министъра на земеделието и горите; НУГ, София - РУГ, Русе; ДЛ - Тутракан