Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
1724/27.02.2003 г.1724/27.02.2003 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Балтата" - имот № 000472, съгл. скица № К02920/27.02.2003 г., издадена от общ. служба "Земеделие и гори" Имот № 000472, представляващ залесена горска територия с площ 23.687 дка, попадаща в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. ДунавнямаМЗГ - Държавно лесничейство   Във връзка с писмо изх. № 90-04-740/16.06.2003 г. на МРРБ и на основание чл. 72 от ЗДС, както и приложената скица на имота № К02920/27.02.2003 г. се прави сл. корекция в графа Вид и описание на имота: площта на имота, записана 23.687 дка - да се чете 23.697 дка; 18.06.2003 г.
1793/02.04.2003 г.№104/20.05.2002 г. МСгр. Силистра, общ. Силистра, промишлена зона "Запад", кв.17, парцел IVУрегулиран поземлен имот с площ 31608.61 кв.м., представляващ свободен парцел, отреден за построяване на ГКППнямаМинистъра на регионалното развитие и благоустройството   На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка с Решение № 486/07.06.2004 г. на МС за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижим имот - публична държавна собственост се прави сл. допълнение към графа Предоставени права върху имота: - Отнема се от МРРБ правото на управление върху описания имот; - Имотът се предоставя безвъзмездно за управление на ИА "Пристанищна администрация" 11.06.2004 г.; Има съставени нови АПДС № 1961/18.12.2003 г.; № 2115/20.09; № 2285/25.02.2005 г.; № 3255/20.05.2008 г.; № 3351/22.01.2009 г.; Акт за поправка № 3386/29.05.2009 г.
1795/08.04.2003 г.674-ДС/07.04.2003 г.гр.Тутракан, общ. Тутракан, , кв. 9 /"Рибарска махала"/, пар.I, пл. № 1590Урегулиран поземлен имот с площ 4323 кв.м., отреден за Пристанище Тутракан, върху който са разположени следните съоръжения: - Кейова стена; - Подкранов път; - Трансформаторно оборудване; - Водопровод за питейна вода и пожарогасене; - Силова кабелна мрежанямаМинистъра на транспорта и съобщенията   Има съставени нови АДС № 2031/06.07.2004 г. и № 3244/13.05.2008 г.
1858/08.08.2003 г.1634 - РД/08.08.2003 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, местност "Акар Гьол", имот № 050110Поземлен имот, представляващ залесена територия с площ 94,422 дка, попадаща в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. ДунавнямаНУГ към МЗГ на основание чл. 20 от Закона за горите; МРРБ, съгласно Разрешение за строеж № РС-15/12.06.2003 г.    
1860/27.08.2003 г.1860/27.08.2003 г.с. Сребърна, общ. Силистра, кв.1, ОПС върху п.и. № 13. Част от сградата попада извън регулацията на селото, утвърдена със Заповед № 448/09.04.1990 г.АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКА СГРАДА на биосферен резерват "Сребърна" - масивна двуетажна сграда със ЗП - 145 кв.м. и РЗП - 295 кв.м.. Върху терена е учредено възмездно право на строеж; Сградата е построена през 1995 г. и има следното разпределение: - Първи етаж - два гаража за лодки, ремонтна работилница, конюшня и склад; - Втори етаж - помещения с административни функциинямаМОСВ - София; Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе    
1945/17.11.2003 г.2362- ДС/11.11.2003 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, държавен горски фонд, имот № 053001Поземлен имот, представляващ залесена територия с площ 692,766 дка, попадаща в 200-метровата ивица по бреговата тераса на р. ДунавнямаНУГ към МЗГ на основание чл. 20 от Закона за горите