Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3527/14.02.2012 г.1-215/07.02.2012 г.Землището на с. Попина, общ. Ситово, ЕКАТТЕ 57577, имот № 200050, местност "Балта"Поземлен имот № 200050 (двеста хиляди и петдесет) с площ 28232 (двадесет и осем хиляди двеста тридесет и два) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 1 - ОС „Попина – Гарван“)37266,20 (тридесет и седем хиляди двеста шестдесет и шест лева и двадесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" - ЕАД КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3528/15.02.2012 г.1-254/14.02.2012 г.Землището на с. Ветрен, общ. Силистра, ЕКАТТЕ 10834, имот № 011077, местност "Балтата"Поземлен имот № 011077 (нула единадесет хиляди седемдесет и седем) с площ 64043 (шестдесет и четири хиляди четиридесет и три) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – предпазна дига (част от предпазна дига участък "Айдемир“)84536,80 (осемдесет и четири хиляди петстотин тридесет и шест лева и осемдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3529/15.02.2012 г.1-253/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с иментификатор 00895.134.1, местност "Балтата". Номер по предходен план: 59Поземлен имот с идентификатор 00895.134.1 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, сто тридесет и четири, точка, едно) с площ 242073 (двеста четиридесет и две хиляди седемдесет и три) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – предпазна дига (част от предпазна дига участък „Айдемир")371824,10 (триста седемдесет и един хиляди осемстотин двадесет и четири лева и десет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3530/15.02.2012 г.1-252/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с иментификатор 00895.111.5, местност "Балтата". Номер по предходен план: 448Поземлен имот с идентификатор00895.111.5 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, сто и единадесет, точка, пет) и площ 16424 (шестнадесет хиляди четиристотин двадесет и четири) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 3 - ОС „Айдемир“)25227,30 (двадесет и пет хиляди двеста двадесет и седем лева и тридесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3531/15.02.2012 г.1-251/14.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с идентификатор 00895.113.20, местност "Балтата". Номер по предходен план: 211Поземлен имот с идентификатор 00895.113.20 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, сто и тринадесет, точка, двадесет) и площ 39835 (тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и пет) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 2 - ОС „Айдемир“)61186,60 (шестдесет и една хиляди сто осемдесет и шест лева и шестдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3532/16.02.2012 г.1-250/16.02.2012 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, поземлен имот с иментификатор 00895.109.501, местност "Балтата"Поземлен имот с идентификатор 00895.109.501 (нула нула осемстотин деветдесет и пет, точка, сто и девет, точка, петстотин и едно) и площ 22114 (двадесет и две хиляди сто и четиринадесет) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – канал (част от ГОК – 3 - ОС „Айдемир“)33967,10 (тридесет и три хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и десет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ