Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3601/15.12.2012 г.1-1629/15.12.2012 г.землище с. Нова Попина с ЕКАТТЕ 51901, местност „Таушан кулак“; Имот № 041003 – отдел 27, подотдел „г“ по ЛУП от 2011г.Поземлен имот - терен от ДГФ (защитен горски пояс) с № 041003 (четиридесет и една хиляди и три) и площ 3377 (три хиляди триста седемдесет и седем) кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 kV П/СТ „Тутракан“ - подобект „Малък Преславец-Силистра711,20 лв. (седемстотин и единадесет лева и двадесет стотинки)МЗХ „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГАБРОВО „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО“ ТП СИЛИСТРА Булстат 2016168050014    
АПДС № 3632/27.03.2013 г.1-304/05.03.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул.„Шар планина" № 75; сграда с идентификатор 66425.500.3449.5 и самостоятелни обекти разположени в сграда с идентификатор 66425.500.3449.11. Самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425.500.3449.1.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди четиристотин четиридесет и девет, точка, едно, точка, седем), разположен на седми етаж от осем етажна масивна сграда № 1, обособен в десет работни помещения със ЗП 306 (триста и шест) кв.м., самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425. 500.3449.1.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди четиристотин четиридесет и девет, точка, едно, точка, осем), разположен на осми етаж от осем етажна масивна сграда № 1, обособен в осем работни помещения със ЗП 306 (триста и шест) кв.м. и две складови помещения № 1 и № 2 с обща полезна площ 72 (седемдесет и два) кв.м. - разположени в сутерена на сградата, ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Сградата е построена 1971г. 2. Сграда (гаражна клетка) с идентификатор 66425.500.3449.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди четиристотин четиридесет и девет, точка, пет) и площ 35 (тридесет и пет) кв.м., разположена в поземлен и мот с идентификатор 66425.500.3449, ведно с правото на строеж, построена 1971г. 201749,20 лв. (двеста и една хиляди седемстотин четиридесет и девет лева и двадесет стотинки)НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ Териториално статистическо бюро - Силистра Булстат 0006951460180 Основание: Заповед № 56/24.02.1995г.    
АПДС № 3635/04.04.2013 г.1-313/08.03.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра. Поземлен имот с идентификатор 66425.500.3712. Номер по предходен план: 3697, квартал 1, парцел VІІІПоземлен имот с идентификатор 66425.500.3712 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди седемстотин и дванадесет) и площ 1956 (хиляда деветстотин петдесет и шест) кв.м. с начин на трайно ползване: за административна сграда - комплекс, върху който са разположени три сгради: 1. Сграда (административна) с идентификатор 66425.500.3712.1 (шестдесет и шест хилади четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди седемстотин и дванадесет, точка, едно) - масивна от две тела на три и четири етажа със сутерен, разположени под ъгъл; ЗП 720 (седемстотин и двадесет) кв.м. и РЗП 2479,30 (две хиляди четиристотин седемдесет и девет цяло и тридесдет стотини) кв.м.; Построена 1961г. 2. Сграда (автоработилница) - масивна едноетажна с идентификатор 66425.500.3712.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин , точка, три хиляди седемстотин и дванадесет, точка, две) - масивна едноетажна със ЗП 62 (шестдесет и два) кв.м.; Построена 1961г. 3. Сграда (помощна) с идентификатор 66425.500.3712.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди седемстотин и дванадесет, точка, три) - масивна едноетажна със ЗП 21 (двадесет и еден) кв.м.; Построена 1961г. 1655570,20 лв. (един милион шестстотин петдесет и пет хиляди петстотин и седемдесет лева и двадесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО Булстат 000695349 Основание: Решение № 444/27.10.1992г. на МС Решение № 850/30.12.2008г. на МС     
АПДС № 3637/15.04.2013 г.1-457/11.04.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул.„Шар планина" № 75; самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3449.1.5Самостоятелен обект на едно ниво с идентификатор 66425.500.3449.1.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди четиристотин четиридесет и девет, точка, едно, точка, пет), разположен на пети етаж от осеметажна масивна сграда № 1, обособен в дванадесет рабогни помещения, фоайе и сервизни помещения със застроена площ 376 (триста седемдесет и шест) кв.м., ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена. Сградата е построена 1974г. по технология "ППП" в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3449195790,80 лв. (сто деветдесет и пет хиляди седемстотин и деветдесет лева и осемдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Регионален инспекторат по образование - Силистра Булстат 000566023 Основание: Решение на МС № 301/26.04.2006г.    
АПДС № 3639/22.04.2013 г.1-489/18.04.2013 г.гр. Силистра, община Силистра, бул."Македониа" № 121, сгради в поземлен имот 66425.500.29291. Сграда (учебен корпус) 66425 500.2929.11 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, две хиляди деветстотин двадесет и девет, точка, единадесет) - масивна четириетажна със сутерен, изградена по технология ЕК, ЗП 729 кв.м (седемстотин двадесет и девет) и РЗП 2916 кв.м. (две хиляди деветстотин и шестнадесет); Построена 1990г. 2. Самостоятелен обект на едно ниво (трети етаж) 66425.500.2929.14.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, две хиляди деветстотин двадесет и девет, точка четиринадесет, точка, три) и сутерен от масивна триетажна сграда със ЗП 236 кв.м. (двеста тридесет и шест) при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 66425.500.2929.14.4, под обекта - 66425.500.2929.14.2, над обекта - няма; Сградата е построена 1990г. 3. Сграда (недовършена) 66425.500.2929.10 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадусут е пет, точка, петстотин, точка, две хиляди деветстотин двадесет и девет, точка, десет), масивна триетажна със ЗП 483 кв.м. (четиристотин осемдесет и три). 4. Сграда (недовършена) 66425.500.2929.12 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, две хиляди деветстотин двадесет и девет, точка, дванадесет), масивна триетажна със ЗП 280 кв.м. (двеста и осемдесет). 5. Сграда (недовършена) 66425.500.2929.13 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, две хиляди деветстотин двадесет и девет, точка, тринадесет), масивна двуетажна със ЗП 499 кв.м. (четиристотин деветдесет и девет). 2235841,60 лв. (два милиона двеста тридесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и един лева и шестдесет стотинки)Министерство на образованието, младежта и науката ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ И УСЛУГИ - СИЛИСТРА Булстат 000558998 Основание: Решиние на МС № 222/06.04.2007г.    
АПДС № 3644/27.06.2013 г.1-329-81/15.04.2013 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, ул.„Илия Блъсков" № 1; самостоятелен обект с идентификатор 66425.500.3685.1.13. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 66425.500.3685Самостоятелен обект на едно ниво в сграда с идентификатор 66425.500. 3685.1.13 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, тринадесет), представляващ втоти етаж от четириетажна масивна административна сграда със застроена площ 308,25 кв.м. (триста и осем цяло и двадесет и пет стотни кв.м.), включващ 10 стаи, коридор и сервизен възел ведно със съответните идеални части от общите части на сградата; Построена 1963г.146621,50 лв. (сто четиридесет и шест хиляди шестстотин двадесет и един лева и петдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ Регионална дирекция за национален строителен контрол-гр.Силистра Основание: Заповед № РД-02-14-1224/16.10.1998г.