Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2870/14.08.2006 г.ДС-03-988/24.07.2006 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Тутраканска", кв.6, парцел ХХVIIПоземлен имот, представляващ урегулиран парцел с площ 1760 кв.м., в който са построени следните сгради: 1. Ветеринарна лечебница - масивна двуетажна сграда със ЗП - 260 кв.м.; Построена 1945 г.; 2. Склад 1 - полумасивна едноетажна сграда със ЗП - 44 кв.м.; Построена 1979 г.; 3. Метален навес - паркинг - ЗП 126 кв.м.; Построен 1989 г.; 4. Метална барака - масивна едноетажна постройка със ЗП - 50 кв.м.; Построена 1979 г.; 5. Портал - метална постройка със ЗП - 8 кв.м.; Построена 1955 г.; 6. Стационар - масивна едноетажна постройка със ЗП - 156 кв.м.; Построена 1955 г.; 7. Работилница - масивна, едноетажна постройка със ЗП - 44 кв.м.; Построена 1985 г.; 8. Склад 2 - паянтов навес със ЗП 18 кв.м.; Построен 1955 г.; 9. Склад 3 - паянтова, едноетажна сграда със ЗП 24 кв.м.; Построена 1977 г.42 549 лв. (четиридесет и две хиляди петстотин четиридесет и девет лв.)Министерство на земеделието и горите; Национална ветеринарномедицинска служба; Регионална ветеринарномедицинска служба    
3065/25.06.2007 г.253/23.04.2007 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", имот № 157010 - идеална част от негоПоземлен имот - част от имот № 157010 с площ 3170 кв.м. /целия с площ 20 265 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Път II -21 Обходен път на гр. Силистра"3440 лв. (триста хиляди четиристотин и четиридесет лв.)МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ; Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"    
1300/27.06.2001 г.1719/2000 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Бойка Войвода", промишлена зона "Хр. Михайлов", кв.1, парцел IV - "за техн. по дървообработване"Терен с площ 15805 кв.м. и построените върху него сгради: 1. Учебна работилница - масивна едноетажна със ЗП 408 кв.м. и сутерен с площ 161 кв.м., построена 1968 г.; 2. Склад за материали - масивна едноетажна, ЗП 598 кв.м.; 3. Гараж - едноетажна полумасивна, ЗП 42 кв.м.; 4. Стрелбище -масивна едноетажна, ЗП 166 кв.м.; 5. Аспираторно помещение - масивна едноетажна, ЗП 10кв.м.; 6. Навес - едноетажна паянтова, ЗП 10 кв.м.; 7. Склад - масивна едноетажна, ЗП 12 кв.м.нямаТехникум по производствени технологии "Евлоги Георгиев" - Силистра, съгласно: Заповеди № РД-14-38/16.06.1997 г. и № РД- 14-37/28.04.1999 г. - МОН   Върху терена е построена и четириетажна масивна сграда, собственост на общ. Силистра, съгласно АОС № 728/04.08.1999 г. На основание чл. 72 от ЗДС т.1 да се чете "Учебна работилница - масивна триетажна със....". На основание чл. 72 от ЗДС, във връзка със Заявление № ДС-07-234/02.03.2010 г. от Професионална гимназия по производствени технологии "Евлоги Георгиев" - Силистра и Заповед № РД-09-332/07.04.2003 г. на МОН, Предоставени права за управление да се чете: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ "ЕВЛОГИЙ ГЕОРГИЕВ" - СИЛИСТРА. За имота е съставен нов АПДС № 3669/06.08.2013 г.
АПДС № 1314/02.7.2001П - 18 / 30.01.2001 г. гр.Силистра, общ. Силистра, бул. " Македония " 121, кв. 29-Б, п. VIII, пл. № 2929Учебен блок за лекционни и лабораторни занятия - масивна сграда, изградена по технология ЕК през 1990 год. - тяло АБВ, състоящо се от два корпуса / четириетажен и триетажен / : Четириетажен корпус - изцяло предоставен на Технически колеж - Силистра : ЗП от 752 кв.м. и РЗП от 3757 кв.м.; Триетажен корпус - ползва се съвместно с ОУ " Св. св. Кирил и Методий " : - За технически колеж - сутерен и трети етаж с РЗП от 472 кв.м.нямаМОН - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СИЛИСТРА   На основание чл. 72 от ЗДС и Решение № 222/06.04.2007 г. на МС се отнема правото на управление върху имота от Русенски университет "Ангел Кънчев" и се предоставя безвъзмездно за управление за нуждите на Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги - Силистра, т.е. в графа Предоставени права за управление да се чете: МОН - Професионална гимназия по стопанско управление, администрация и услуги - Силистра, 16.04.2007 г. На основание чл.72 от ЗДС, писмено искане вх. № РД-07-428/06.04.2009 г. на РИО на МОН - Силистра, Заповед № 107/01.04.2009 г. на директора на ПГСУАУ "Ат. Буров"-Силистра, констативен протокол на общ. Силистра, скица и удостоверение за данъчна оценка се прави следното допълнение във вида и описанието на имота: Корпус Д - спортен комплекс с физкултурен салон и закрит плувен басейн, състоящ се от две тела на два и три етажа с ОЗП 782 кв.м. и РЗП 2580 кв.м. Строежът е масивна сграда в груб строеж, монолитно изпълнена със скелетно-гредова носеща конструкция - 08.04.2009 г. На основание чл.72 от ЗДС, писмено искане вх. № ДС-07-852/09.07.2009 г. от директора на ПГСУАУ "Ат. Буров"-Силистра, констативен протокол на общ. Силистра, скица и удостоверение за данъчна оценка се прави следното допълнение във вида и описанието на имота: Корпус Г - триетажна сграда; аула на втори етаж и кухня на първи етаж с идентификатор 66425.500.2929.10 с ЗП 589 кв.м. и РЗП 1780 кв.м. Строежът е масивна сграда в груб строеж, монолитно изпълнена със скелетно-гредова носеща конструкция - 14.07.2009 г. За имота е съставен нов АПДС № 3639/22.04.2013 г.
1315/02.7.2001П - 18 / 30.01.2001 г.гр.Силистра, общ. Силистра, кв. 1, п. ХХIУЧЕБНО-ЛАБОРАТОРЕН КОРПУС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ, построен в терен, отреден за ССТ " Добруджа " - Силистра - състои се от следните подобекти : 1. Корпус "Б" - основно хале : масивна едноетажна сграда с метална носеща конструкция; Предадена в експлоатация 1993 год; ЗП от 2681 кв.м. 2. Корпус "В - 2" - топла връзка към корпус "Б", изпълнена по системата СКС - УС.73; Предаден в експлоатация 1993 г.; ЗП от 213 кв.м. 3. Компресорно - масивна постройка със ЗП от 18 кв.м. 4. Трафопост - масивна постройка със застроена площ от 71 кв.м.нямаМОН - РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ" ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СИЛИСТРА    
1316/03.7.200117 / 13.12.2000 г.гр.Силистра, общ. Силистра, ул. "Илия Блъсков" №7, кв. 47, п. VIII, пл. № 3594Административна сграда на Окръжна прокуратура - Силистра, построена върху урегулиран държавен терен с площ 990 кв.м. Сградата е масивна, двуетажна със застроена площ 352 кв.м. и разгъната застроена площ 704 кв.м.нямаБезвъзмездно за управление на Прокуратурата в Република Бългания за нуждите на Окръжна прокуратура - Силистра