Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
 АПДС № 3137 / 02.01.2008 ДС-02-1745/18.12.2007 Землището на с. Ситово, общ. Ситово, местност "Пояси", имот № 091020 - по ЛУП отдел 504, подотдел "л". Имотът е образуван от имот № 091003 Поземлен имот - терен от ДГФ (защитен горски пояс) с площ 740 кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 кV П/СТ Тутракан - подобект Малък Преславец-Силистра 88.80 лв. (осемдесет и осем лева и осемдесет ст.)Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите - Държавно лесничейство - Силистра; основание : Постановление № 168 от 23 юли 2007 год.    
№ 3138 / 02.01.2008ДС-02-1745/18.12.2007Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, местност "Таушан Кулак", имот № 041004 - по ЛУП отдел 27, подотдел "г" - широколистна гора. Имотът е образуван от имот № 041001Поземлен имот - терен от ДГФ (защитен горски пояс) с площ 3356 кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 кV П/СТ Тутракан - подобект Малък Преславец-Силистра362.40 лв. (триста шестдесет и два лева и четиридесет ст. )Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите Държавно лесничейство - Силистра основание : Постановление № 168 от 23 юли 2007 год.    
№ 3139 / 02.01.2008ДС-02-1745/18.12.2007 г.Силистра / Ситово / землището на с.Нова Попина, местност "Пояси", имот № 040006 - по ЛУП отдел 503, подотдел "а" - горски трайни насаждения. Имотът е образуван от имот № 040002Поземлен имот - терен от ДГФ (защитен горски пояс) с площ 929 кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 кV П/СТ Тутракан - подобект Малък Преславец-Силистра 117,10 лв. (сто и седемнадесет лева и 10 ст. )Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите Държавно лесничейство - Силистра основание : Постановление № 168 от 23 юли 2007 год.    
 АПДС № 3160 / 29.01.2008ДС-02-86/23.01.2008 Силистра / Ситово / землището на с.Нова Попина, горски трайни насаждения - защитен горски пояс от широколистна гора, местност "Таушан Кулак", имот № 041002; по ЛУП отд.27, подотдел "г". Имотът е образуван от имот № 041001 Поземлен имот - терен от ДГФ (защитен горски пояс) с площ 21 кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ-110 кV П/СТ Тутракан - подобект Малък Преславец-Силистра 2,30 лв. (два лева и тридесет ст.) Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите Държавно лесничейство - Силистра основание : Постановление № 168 от 23 юли 2007 год.    
 АПДС № 3161 / 29.08.2007ДС-02-86/23.01.2008Силистра / Ситово / землището на с.Ситово, горски трайни насаждения, местност "Пояси", имот № 091017 по ЛУП, отд. 504, подотдел "к". Имотът е образуван от имот № 091002 Поземлен имот - терен от ДГФ (защитен горски пояс) с площ 37 кв.м., сервитут за изграждане на обект ВЛ - 110 кV П/СТ Тутракан - подобект Малък Преславец - Силистра  4,40 лв. (четири лева и четиридесет ст.) Правно основание:МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите, РУГ - Русе, Държавно лесничейство - Силистра    
 АПДС № 3236 / 21.04.2008 3236 Силистра / Тутракан / гр.Тутракан, п.и. № 73496.500.15 /стар идентификатор: кв.19, пл. № 15/ Идеална част от поз. имот № 73496.500.15 и построената върху него Административна сграда - масивна 3/2 - етажна сграда с обща застроена площ 398 кв.м. и РЗП от 909 кв.м., цялата състояща се от две тела: І. ОСНОВНО ТЯЛО - построено 1911 год.масивна 3-ет. сграда със застр. площ 291 кв.м. и РЗП от 594 кв.м., от които: Сутерен с площ 75 кв.м.; Първи етаж със застр. площ 291 кв.м.; втори етаж със застроена площ 228 кв.м.; ІІ. ПРИСТРОЙКА - построена 1974 год.масивна 2-етажна сграда и сутерен / гаражи / със застроена площ 107 кв.м. и РЗП 315 кв.м. От описания по-горе имот, предмет на актуването са следните ид. части от цялата сграда : - От пристройката, заемаща североизточната част на сградата - целия ІІ ет със застр. площ 107 кв.м., както и 1 гаражна клетка със застр. площ 33,65 кв.м., ведно със съответните ид. части от общите части на сградата 11 641,80 лв. ( единадесет хиляди шестотин четиридесет и един лева и 80 ст.) МВР; Областна дирекция "Полиция" - Силистра - РПУ - Тутракан; основание: Решение № 102/26.02.2008 г. на МС