Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
2706/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154019Поземлен имот - част от имот с площ 1350 кв.м. /целия с площ 11876 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"911,25 лв. (деветстотин и единадесет лв. и двадесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2706/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154019Поземлен имот - част от имот с площ 1350 кв.м. /целия с площ 11876 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"911,25 лв. (деветстотин и единадесет лв. и двадесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2707/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157018Поземлен имот - част от имот с площ 260 кв.м. /целия с площ 13338 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"175,50 лв. (сто седемдесет и пет лева и петдесет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2708/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 154028Поземлен имот - част от имот с площ 850 кв.м. /целия с площ 3625 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"616,25 лв. (шестотин и шестнадесет лева и двадесет и пет ст.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2709/12.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 157016Поземлен имот - част от имот с площ 1600 кв.м. /целия с площ 8007 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"1 080 лв. (хиляда и осемдесет лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"    
2710/13.10.2005 г.6729 - ДС/2005 г.Землището на с. Айдемир, общ. Силистра, местност "Баба Танаска", част от имот № 121060Поземлен имот - част от имот с площ 60 кв.м. /целия с площ 20000 кв.м./, отчужден за изграждане на обект "Обходен път на гр. Силистра"45 лв. (четиридесет и пет лв.)МРРБ - ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ПЪТИЩА"