Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3540/07.03.2012 г.1-381/05.03.2012 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, имот № 050007, местност "Акар гьол"Поземлен имот № 050007 (нула петдесет хиляди и седем) с площ 158965 (сто петдесет и осем хиляди деветстотин шестдесет и пет) кв.м., върху който е изградено защитно съоръжение – предпазна дига (част от Дунавска дига, участък „Тутракан - Бръшлен“)270215,10 (двеста и седемдесет хиляди двеста и петнадесет лева и десет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3541/07.03.2012 г.1-382/05.03.2012 г.Землището на с. Цар Самуил, общ. Тутракан, ЕКАТТЕ 78238, имот № 050088, местност "Фондови места"поземлен имот № 050088 (нула петдесет хиляди осемдесет и осем) с площ 20196 31021,10 (тридесет и една хиляди двадесет и един лева и десет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ - ХМС "НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ" ЕАД - СОФИЯ КЛОН ДОЛЕН ДУНАВ    
АПДС № 3548/10.04.2012 г.1-279/16.02.2012 г.гр. Силистра, ул. "Илия Блъсков" № 1, ет. 3, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.500.3685.1.14, 1. Идеална част 78,75/497 (седемдесет и осем цяло и седемдесет и пет стотни) от поземлен имот с идентификатор 66425.500.3685 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин осемдесет и пет) 2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 66425.500.3685.1.14 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, три хиляди шестстотин осемдесет и пет, точка, едно, точка, четиринадесет), представляващ трети етаж от четириетажна масивна административна сграда със застроена площ 315,00 (триста и петнадесет) кв.м., включващ 12 стаи, коридор и сервизен възел заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж-няма, под обекта-66425.500.3685.1.13,над обекта-няма; Построена 1963 г.179798,70 (сто седемдесет и девет хиляди седемстотин деветдесет и осем лева и седемдесет стотинки)АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-СОФИЯ СЛЯЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР-ГР. СИЛИСТРА РМС № 61/02.02.2004г.    
АПДС № 3564/22.05.2012 г.Решение № 102/26.02.2008 г. и № 916/15.12.2011 г. на МСгр. Тутракан, пл. "Суворов" №1, ПИ с идентификатор 73496.500.15. Номер по предходен план: 263, квартал 19, парцел 19Поземлен имот с идентификатор 73496.500.15 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет) и площ 1278 (хиляда двеста седемдесет и осем) кв.м., върху който са разположени следните сгради и самостоятелни обекти в тях: 1. Масивна едноетажна сграда 73496.500.15.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, две) със ЗП 84 (осемдесет и четири) кв.м.; Построена 1974 г. 2. Масивна едноетажна сграда (сервизни помещения) - 73496.500.15.4 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, четири) със ЗП 14 (четиринадесет) кв.м.; Построена 1974 г. 3. Самостоятелен обект 73496.500.15.1.9 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, едно, точка, девет) със ЗП 107 (сто и седем) кв.м. 4. Самостоятелен обект 73496.500.15.1.11 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, едно, точка, единадесет) със ЗП 107 (сто и седем) кв.м. 5. Самостоятелен обект 73496.500.15.1.4 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, едно, точка, четири) със ЗП 75 (седемдесет и пет)кв.м. 6. Самостоятелен обект (гаражна клетка) 73496.500.15.1.1 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, едно, точка, едно) със ЗП 33,66 (тридесет и три цяло шестдесет и шест стотини) кв.м. 7. Самостоятелен обект (гаражна клетка) 73496.500.15.1.2 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, едно, точка, две) със ЗП 33,66 (тридесет и три цяло шестдесет и шест стотни) кв.м. 8. Самостоятелен обект (гаражна клетка) 73496.500.15.1.3 (седемдесет и три хиляди четиристотин деветдесет и шест, точка, петстотин, точка, петнадесет, точка, едно, точка, три) със ЗП 33,66 (тридесет и три цяло шестдесет и шест стотни) кв.м.101807,50 (сто и една хиляди осемстотин и седем лева и петдесет стотинки)МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОД на МВР Силистра Районно управление "Полиция" - Тутракан РЕШЕНИЕ № 102/26.02.2008г. и № 916/15.12.2011г. на МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ    
АПДС № 3571/23.07.2012 г.1-820/05.06.2012 г.Землището на с. Калипетрово, общ. Силистра, ПИ с идентификатор 41143.301.1. Номер по предходен план: 117Поземлен имот с идентификатор 41143.301.1 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, триста и едно, точка, едно) и площ 221181 (двеста двадесет и една хиляди сто осемдесет и един) кв.м. с начин на трайно ползване - за друг поземлен имот за движение и транспорт492614,30 (четиристотин деветдесет и две хиляди шестстотин и четиринадесет лева и тридесет стотинки)ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА    
АПДС № 3572/23.07.2012 г.1-821/23.07.2012 г.гр. Силистра, поземлен имот с идентификатор 66425.34.611, местност "Айдемирско шосе"; Номер по предходен план: 500041Поземлен имот с идентификатор 66425.34.611 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, тридесет и четири, точка, шестстотин и единадесет) – терен междугарие Алфатар - Силистра по 91-ва жп линия и площ 9824 (девет хиляди осемстотин двадесет и четири) кв.м. с начин на трайно ползване - за линии на релсов транспорт46495 (четиридесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и пет лева)ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ - ГОРНА ОРЯХОВИЦА