Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
3160/29.1.2008ДС-02-86/23.01.2008 г.Землището на с. Нова Попина, общ. Ситово, горско трайни насаждения - защитен горски пояс от широколистна гора, местност " Таушан Кулак" имот № 041002.По ЛУП отд. 27, подоттдел г. Имотът е образуван от имот № 0410012,30 (два лева и тридесет ст.)МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ - Държавна агенция по горите, РУГ - Русе, Държавно лесничейство - Силистра    
3463/13.06.2011ДС-03-525/31.05.2011 г.гр. Силистра, ул. "Дръстър" № 35, сграда 66425.501.4.3 Едноетажна постройка 66425.501.4.3 със ЗП 59 кв.м. - сглобяема дървена барака /бунгало/10 677.80 (десет хиляди шестотин седемдесет и седем лева и осемдесет ст.)Министерство на здравеопазването; РЗИ - Силистрас Решение на МС № 602/04.08.2011 г. се предоставя за управление на Областен управител   
АПДС №3466/23.06.2011ДС-03-434/11.05.2011 г.гр. Дулово, общ. Дулово, ул. "Шуменско шосе" 42, п.и. 24030.501.715Идеална част 2204/2246 от п.и. 24030.501.715 с площ 2204 кв.м., върху който са построени 4 броя сгради242 871,60 (двеста четиридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и един лева и шестдесет ст.)Министерство на образованието; Професионална гимназия по облекло гр. Дулово    
АПДС № 3467/27.06.2011 г.ДС-03-413/03.05.2011 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Седми септември"№ 591.Сграда (учебен корпус за професионална подготовка) 66425.516.4.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, седем) - масивна едноетажна, ЗП 905 (деветстотин и пет) кв.м.; Построена 1935 г. 2.Сграда (учебен корпус за общообразователна подготовка) 66425.516.4.22 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, двадесет и две) - масивна едноетажна, ЗП 877 (осемстотин седемдесет и седем) кв.м.; Построена 1935 г. 3.Сграда (работилница със складове) 66425.516.4.11 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесат, точка, четири, точка, единадесет) - полумасивна едноетажна, ЗП 111 (сто и единадесет) кв.м.; Построена 1964 г. 4.Сграда (дърводелна) 66425.516.4.14 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и петнадесет, точка, четири, точка, четиринадесет) - масивна едноетажна, ЗП 103 (сто и три) кв.м.; Построена 1975 г. 5.Сграда (склад № 1) 66425.516.4.12 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, дванадесет) - полумасивна едноетажна, ЗП 39 (тридесет и девет) кв.м.; Построена 1935 г. 6.Сграда (склад № 2) 66425.425.516.13 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, тринадесет) - полумасивна едноетажна, ЗП 9 (девет) кв.м.; Построена 1935 г. 7.Сграда (работилница) 66425.516.4.21 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, двадесет и едно) - масивна едноетажна, ЗП 193 (сто деветдесет и три) кв.м.; Построена 1970 г. 8.Сграда (гараж) 66425.516.4.20 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и шестнадесет, точка, четири, точка, двадесет) - масимна едноетажна, ЗП 30 (тридесет) кв.м.; Построена 1971г. Така описаните сгради са разположени върху държавен терен съставляващ поземлен имот с идентификатор 66425.516.4211499,3 (двеста и единадесет хилади четиристотин деветдесет и девет лева и тридисет стотинки)Министерство на образованието, младежта и науката ПРОФИСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ "ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ", ГР. СИЛИСТРА    
АПДС № 3468/27.06.2011 г.ДС-03-559/06.06.2011 г.гр. Силистра, общ. Силистра, ул. "Христо Смирненски" №5. Сгради разположени в поземлен имот с идентификатор 66425.500.40061. Сграда (учебен корпус № 1) 66425.500.4006.1 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, точка, едно) - масивна триетажна, ЗП 380 (триста и осемдесет) кв.м. и РЗП 1140 (хиляда сто и четиридесет) кв.м.; Построена 1922 г. 2. Сграда (учебен корпус № 2) 66425.500.4006.2 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, точка, две) - масивна двуетажна със сутерен, ЗП 128 кв.м. (сто двадесет и осем) и РЗП 256 (двеста петдесет и осем) кв.м.; Построена 1889 г. 3. Сграда (ученически стол) 66425.500.4006.3 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, точка, три) - масивна едноетажна, ЗП 86 (осемдесетх и шест) кв.м.; Построена 1989 г. 4. Сграда (физкултурен салон) 66425.500.4006.4 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка четири хиляди и шест, точка четири) - масивна едноетажна, ЗП 136 (сто тридесет и шест) кв.м.; Построена 1958 г. 5. Сграда (съблекални) 66425.500.4006.5 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, точка, пет) - масивна едноетажна, ЗП 86 (осемдесет и шест) кв.м.; построена 1958 г. 6. Сграда (учебен корпус № 3) 66425.500.4006.6 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, шест) - масивна едноетажна, ЗП 56 (петдесет и шест) кв.м.; Построена 1948 г. 7. Сграда (помощно помещение) 66425.500.4006.7 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, точка, седем) - масивна едноетажна, ЗП 35 (тридесет и пет) кв.м.; Построена 1989г. 8. Сграда (санитарни възли) 66425.500.4006.8 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест, точка, осем) - масивна едноетажна, ЗП 51 (петдесет и един) кв.м.; построена 1990 г. 9. Сграда (склад № 1) 66425.500.4006.9 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, четири хиляди и шест, точка, девет) - масивна едноетажна, ЗП 11 (единадесет) кв.м.; Построена 1948 г. 10. Сграда (склад № 2) 66425.500.4006.10 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, четири хиляди и шест) - масивна едноетажна, ЗП 31 (тридесет и един) кв.м.; Построена 1952 г. Така описаните сгради са разположени върху държавен терен съставляващ поземлен имот с идентификатор 66425.500.4006 по КККР на гр. Силистра686028,80 (шестстотин осемдесет и шест хиляди двадесет и осем лева и осемдесет стотинки)Министерство на образованието, младежта и науката ГРАДСКО ПОМОЩНО УЧИЛИЩЕ "СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ" - СИЛИСТРА    
АПДС № 3489/30.06.2011 г.ДС-03-682/27.06.2011 г.с. Цар Самуил, общ. Тутракан, УПИ І-15, кв. 91 по плана на с. Цар Самуил, одобрен със Заповед № 324/22.08.1990 г.Сграда (ветеринарна лечебница - обособени лекарски кабинет и складови памещения) - масивна едноетажна, ЗП 40 (четиридесет) кв.м., разположена в североизточната част на парцел І (първи), кв. 91 (деветдесет и едно); Построена 1968 г.1379,10 (хиляда триста седемдесет и девет лева и десет стотинки)Българска агенция по безопасност на храните Областна дирекция по безопасност на храните - Силистра