Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС № 3716/11.07.2014 г.1-666/29.05.2014 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, с. Калипетрово. ПИ с идентификатор 41143.501.6. Стар идентификатор: 6018Поземлен имот с идентификатор 41143 .501.6 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест), с площ 43440 (четиридесет и три хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м. и разположените върху него сгради: 1. Административна 41143.501.6.1 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, едно)- масивна едноетажна със ЗП 190 (сто и деветдесет) кв.м. 2. Административна 41143.501.6.8 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, осем) - масивна двуетажна със ЗП 70 (седемдесет) кв.м. и РЗП 140 (сто и четиридесет) кв.м. 3. Стопанска 41143.501.6.3 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и трви, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, три) - масивне едноетажна със ЗП 163 (сто шестдесет и три) кв.м. 4. Стопанска 41143.501.6.5 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, пет) - масевна едноетажна със ЗП 510 (петстотин и десет) кв.м. 5. Стопанска 41143.501.6.6 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, шест) - масивна едноетажна със ЗП 65 (шестдесет и пет) кв.м. 6. Стопанска 41143.501.6.7 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, седем) - масивна едноетажна със ЗП 633 (шестстотин тридесет и три) кв.м. 7. Стопанска 41143.501.6.12 (четиридесет и една хиляди сто четиридесет и три, точка, петстотин и едно, точка, шест, точка, дванадесет) - масивна едноетажна със ЗП 193 (сто деветдасет и три) кв.м. Всички сгради са построени 1960 год.854427,90 лв. (осемстотин петдесет и четири хиляди четиристотин двадесет и седем лева и деветдесет стотинки)Министъра на земеделието и храните Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството гр. София Булстат 130925885    
АПДС № 3717/01.08.2014 г.1-907/24.07.2014 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра. ПИ с идентификатор 66425.501.8986. Стар идентификатор: 66425.501.3100. Номер по предходен план: 3100, квартал 192А, парцел 6Поземлен имот с идентификатор 66425.501.8986 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин осемдесет и шест) и площ 4031 (четири хиляди тридесет и един) кв.м., върху който са разположени: 1. Административна сграда - масивна двуетажна със сутерен, със застроена площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв.м. и РЗП 930 (деветстотин и тридесет) кв.м. - идеална част от нея с площ 572,66 (петстотин седемдесет и две цяло и шестдесет и шест стотни) кв.м. от РЗП на сградата, построена 1947г. 2. Пристанищни съоръжения: - Наклонена кейова стена с дължина 70 (седемдесет) м. е площ на хоризонталната й проекция 495 (четиристотин деветдесет и пет) кв.м., която не е включена в площа на поземления имот; - Пристанищен производствен плац с площ 1080 (хиляда и осемдесет) кв.м.264945,76 лв. (двеста шестдесет и четири хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и седедесет и шест стотинки)МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Териториално поделение (клон) Русе    
АПДС № 3718/01.08.2014 г.1-907/24.07.2014 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра. ПИ с идентификатор 66425.501.8987. Стар идентификатор: 66425.501.3100. Номер по предходен план: 3100, квартал 192А, парцел 6Поземлен имот с идентификатор 66425.501.8987 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин и едно, точка, осем хиляди деветстотин осемдесет и седем) и площ 8515 (осем хиляди петстотин и петнадесе) кв.м., представляващ свободен терен в урбанизирана територия и НТП - за пристанище148671,90 лв. (сто четиридесет и осем хиляди шестстотин седемдесет и един лева и деветдесет стотинки)МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Териториално поделение (клон) Русе ЕИК 130316140    
АПДС № 3724/12.08.2014 г.1-957/07.08.2014 г.oбл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра. ПИ с идентификатор 66425.500.6051. Номер по предходен план: 4470, квартал 192А, парцел 6Поземлен имот с идентификатор 66425.500.6051 (шестдесет и шест хиляди четиристотин двадесет и пет, точка, петстотин, точка, шест хиляди петдесет и едно) и площ 5226 (пет хиляди двеста двадесет и шест) кв.м., представляващ терен в урбанизирана територия и НТП - за пристанище, върху който са разположени: - наклонена кейова стена с дължина 400 (четиристотин) кв.м. и площ 3070 (три хиляди и седемдесет) кв.м., която не е включена в площта на поземления имот; - паважна настилка (гранит) - 4300 (четири хиляди и триста) кв.м.; - пристанищен производствен плац - 5220 (пет хиляди двеста и двадесет) кв.м.91245,96 лв. (деветдесет и една хиляди двеста четиридесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки)МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" Териториално поделение (клон) Русе ЕИК 130316140    
АПДС № 3742/17.10.2014 г.1-1190/07.10.2014 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, землището на с. Руйно, имот 000088. Имотът е образуван от имот № 000087Поземлен имот № 000088 (осемдесет и осем) с площ 6634 (шест хиляди шестстотин тридесет и четири) кв.м. и начин на трайно ползване: за жп транспорт, върху който е разположен: сграда 01 - гарова приемна, масивна едноетажна със застроена площ 101 (сто и един) кв.м., построена 1966г.12848,30 лв. (дванадесет хиляди осемстотин четиридесет и осем лева и тридесет стотинки)ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА““ СОФИЯ ЕИК 130823243    
АПДС № 3743/17.10.2014 г.1-1176/01.10.2014 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, землището на с. Руйно, имот 000091. Имотът е образуван от имот № 000087Поземлен имот № 000091 (деветдесет и един) с площ 2261 (две хиляди двеста шестдесет и един) кв.м. и начин на трайно ползване: за жп транспорт, върху който е разположена: сграда 01 - трансформаторен пост, масивна едноетажна със застроена площ 9 (девет) кв.м., построена 1979г.3978,50 лв. (три хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и петдесет стотинки)ДП „НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА““ СОФИЯ ЕИК 130823243