Главен регистър на публичната държавна собственост

търсене

Номер
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Договор
Актове,
Заповед
Забележки
АПДС №3757/04.05.2015 г.№ 1-514/ 30.04.2015 г.oбл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, ул. „Байкал" № 11. Поземлен имот с идентификатор 24030.501.1151. Номер по предходен план: част от 1020 и 1021, квартал: 48, парцел: част от 1Поземлен имот с идентификатор 24030.501.1151 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда сто петдесет и едно) с площ 5405 (пет хиляди четиристотин и пет) кв.м., с начин на трайно ползване: за обект комплекс за образование, върху който са построени следните сгради: • Административна сграда (учебен корпус) 24030.501.1151.2 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, две) - масивна едноетажна със сутерен, ЗП 764 (седемстотин шестдесет и четири) кв.м.; Построена 1957г. • Административна сграда (помощна) 24030. 501.1151.1 (двадесет и четири хиляди и тридесет, точка, петстотин и едно, точка, хиляда сто петдесет и едно, точка, едно) - масивна едноетажна, ЗП 105 (сто и пет) кв.м.; Построена 1957 г.102973,40 лв.МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФEСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ОБЛЕКЛО, ОБСЛУЖВАНЕ И ТРАНСПОРТ ГР. ДУЛОВО     
Акт №3760/26.05.2015г. за поправка на АПДС №2455/07.04.2005г.№ 1- 503/30.04. 2015г.Землището на с.Старо село, община Тутракан, местност “Балтата”, имот № 000028 Поземлен имот № 000028 (нула нула нула нула двадесет и осем) с площ 328508 кв.м (триста двадесет и осем хиляди петстотин и осем) и начин на трайно ползване - нискостъблена гора70957,70 лв.Министъра на земеделието и храните ДП "Северноцентрално държавно предприятие" ТП "Държавно горско стопанство" Тутракан Булстат:201616805    
АПДС №3767/20.10.2015г.№3767/20.10.2015г.гр. Силистра, ул."Дръстър"№35, ПИ 66425.501.4. Номер по предходен план:4, кв.20, парцел 9Поземлен имот 66425.501.4 с площ 7109 кв.м. ГКПП и митница и построените върху него сгради, от които обект на актуване са: - Масивна едноетажна сграда (валутен магазин) 66425.501.4.4 със ЗП: 36 кв.м., построена 1993г.;- Масивна едноетажна сграда (тоалетна) 66425.501.4.10 със ЗП:32 кв.м., построена 1994г. 110641,30 лв. (сто и десет хиляди шестотин четиридесет и един лева и тридесет стотинки)Областен управител на област Силистра    
АПДС № 3808/22.03.2016г.1-1207-1/10.02.2016г.гр. Силистра, община Силистра, ул. "Пристанищна" №4Част от административна сграда- масивна двуетажна сус сутерен, с идентификатор 66425.501.8986.1, разположена в западното крило, включваща 124,84 кв.м. - ид.част от общата РЗП 930 КВ.М. на сградата, както следва: на втория етаж- 4 стаи, 2 санитарни възела и коридор с обща застроена площ 113,42 кв.м.; на първия етаж - работилница със застроена площ 11,42 кв.м.; в сутерена - складово помещение със застроена площ 45,00 кв.м.20 727,10 лв.Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"